Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.03.2021/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


463/2021

 

23 §

Rohkeasti yhdessä tavoitetilan eteneminen

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi

Käsittely

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

Tiivistelmä

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 10.9.2020 lähettää kevään 2020 Rohkeasti yhdessä keskustelujen koosteen ja tavoitetilaehdotuksen (liite) lausuntokierrokselle seurakuntiin ja yhteisten palveluiden yksiköille/ osastoille. Lausuntojen palauttamisen takarajaksi asetettiin marraskuun loppu. Lausunnot (23 kpl) (liite) saatiin määräaikaan mennessä muilta paitsi Malmin seurakunnalta ja Petrus församlingilta. 

Lausunnoissa oli pyydetty ottamaan kantaa kysymyksiin, voidaanko tavoitetilaehdotuksen sisältöön ja muotoon sitoutua ja minkälaisia muutosehdotuksia mahdollisesti toivotaan. Seurakuntaneuvostoille ja yhteisten palveluiden yksiköille annettiin lisäksi mahdollisuus tehdä konkreettisia ehdotuksia Rohkeasti yhdessä prosessin jatkotoimenpiteiksi. 

Lausunnot sisältävät runsaasti sekä muutosehdotuksia että ehdotuksia Rohkeasti yhdessä prosessin jatkotoimenpiteiden ja aikataulujen tarkistamiseksi (liite). Keskeisenä huomiona lausunnoissa esitetään, että tavoitetilaehdotus on liian yleisellä tasolla eikä sisällä riittävästi konkretiaa. Tavoitetila ei myöskään vastaa Rohkeasti yhdessä aloituspäätöksessä esitettyihin useiden vastanneiden hyvinä ja tärkeinä pitämiin kysymyksiin:

·         Mikä on yhteinen tahtotila siitä, miten pärjätään jatkossa?

·         Mitä tehdään yhdessä yhteisissä työmuodoissa ja mitä taas seurakunnissa?

·         Mistä karsitaan ja mitä ei enää tehdä?

·         Miten organisoidutaan ja rakennetaan yhteistyön tasoja tai puretaan niitä?

Lausunnoista siis ilmenee, että tavoitetilan laatijoiden ja vastaajien ymmärrys tavoitetilan luonteesta ja sen käyttöarvosta eroaa toisistaan.  Tavoitetilaehdotuksen tarkoituksena oli tässä vaiheessa antaa yleisiä suuntaviivoja etenemiselle. Konkretia Rohkeasti yhdessä prosessiin on ollut tarkoitus tuottaa osallistavilla työskentelyillä. Tämä työskentely on aloitettu syksyn 2020 tilannehuonetyöskentelyillä. Vuoden 2021 kevätkauden asiantuntijaryhmien työ tuottaa seuraavia konkreettisia askeleita.

Syksyn 2020 tavoitetilalausunnoista ilmenee selkeästi, että seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa on olemassa laaja tahtotila muutokseen ja yhteisten keinojen löytämiseen taloushaasteiden selättämisessä ja toiminnan uudelleen organisoimisessa.  Erilaisia näkemyksiä on sen sijaan edelleen siitä, miten tämä käytännössä tehdään ja mistä esimerkiksi vähennetään. Seurakuntien lausunnoissa alleviivataan tavoitetilaehdotuksestakin löytyvää näkemystä seurakunnasta kirkon perusyksikkönä ja ajatusta, miten karsintaa tulisi tehdä erityisesti paisuneiksi koetuista yhteisistä palveluista ja päällekkäisestä työstä. Yhteisten palveluiden lausunnoissa taas korostuu yhteisten toimintojen merkitys sekä erityistyömuotojen rooli.

Rohkeasti yhdessä -prosessinomistajana toimiva yhteinen kirkkoneu-vosto merkitsi 14.1.2021 edellä kuvatut lausunnot tiedoksi ja päätti varata tavoitetilan muokkaukselle reilusti lisäaikaa.  Rohkeasti yhdessä –prosessin muutoinkin jo edettyä tavoitetilaan haluttiin lisätä erityisesti konkretiaa. Lisäyksiä toivottiin tehtävän kuitenkin siten, ettei käynnistymässä olevien asiantuntijaryhmien työtä paalutettaisi etukäteen liikaa.

Muokattua tavoitetilaa käsiteltiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa 28.1.2021 ja 11.2.2021. Lisäksi tavoitetilan etenemisestä informoitiin yhteisen kirkkovaltuuston iltakoulua 21.1.201. Tavoitteeksi asetettiin, että yhteinen kirkkoneuvosto voisi osaltaan päättää tavoitetilan lopullisesta muodosta 25.2.2021 ja tavoitetila etenisi siten 11.3.2021 yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Muokkaustyön aikana yhteinen kirkkoneuvosto linjasi, että tavoitetilasta rajataan pois arvot, tunnuslause sekä kaikki muut selkeästi jatkuvaan strategiaprosessiin kuuluvat asiat. Tavoitetilalausuntojen kommentit strategiaprosessiin liittyen hyödynnetään tuossa prosessissa.  Rohkeasti yhdessä -tavoitetilaan sisällytetään jatkossa vain ne näkökulmat, jotka liittyvät suoraan aloituspäätöksessä esitettyihin kysymyksiin ja siten toimintaedellytysten turvaamiseen.

Nyt käsillä oleva muokattu tavoitetilaehdotus (liite) jakaantuu otsikoittain seitsemään osaan: johdantoon sekä ehdotukseen tavoitetilasta talouden tasapainottamisen, henkilöstön, kiinteistöjen, työnjaon, digitalisaation sekä rakenneratkaisujen osalta. Ehdotuksessa kuvataan kunkin aihealueen osalta ensiksi vuoden 2023 tavoitetilaa ja toiseksi tarvittavat ja suunnitellut askeleet kohti vuotta 2023. 

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se hyväksyy syksyn 2020 lausuntokierroksen pohjalta muokatun Rohkeasti yhdessä -tavoitetila-ehdotuksen, jota päätetään täydentää vielä kevään 2021 Rohkeasti yhdessä -asiantuntijaryhmien ehdotusten sekä näihin liittyvän lausuntokierroksen pohjalta. Näin lopullinen Rohkeasti yhdessä –tavoitetila olisi valmis syksyllä 2021.

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään lisäksi, että se ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tavoitetilan tämänhetkisen muotoilun vahvistamista maaliskuun kokouksessaan

Liitteet

2

Tavoitetilaehdotus 25.2

3

RY-tavoitetilalausuntojen keskeiset näkökulmat

4

Lausunnot Rohkeasti yhdessä -tavoitetilaehdotuksesta

5

Kevään 2020 RY-keskustelujen kooste ja ehdotus yhteiseksi tavoitetilaksi

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa