Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.06.2020/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

18/2020

 

164 §

Sivutoimi-ilmoitusten hyväksyminen

 

Päätösehdotus

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi oheisten liitteiden mukaiset työsuhteisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Kirkkolain 6 luvun 30 §:n mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.

Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Työajattoman viranhaltijan on siten haettava sivutoimilupaa myös vapaapäivinään tekemästään sivutoimesta. Jos muu viranhaltija hoitaa sivutointaan vapaa-aikanaan, hänen on tehtävä sivutoimesta ilmoitus.

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Työnantaja voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen tai peruuttaa myönnetyn luvan laissa säädetyillä perusteilla. Työsopimussuhteisen työntekijän osalta noudatettava menettely perustuu työsopimuslaissa säädettyihin työntekijän velvollisuuksiin ja lain 3 luvun 3 §:ssä säädettyyn kilpailevan toiminnan kieltoon.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 10 §:n 6 kohdan mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän viranhaltijoiden sivutoimiluvista ja käsittelee tehdyt sivutoimi-ilmoitukset. Yhteisen seurakuntaneuvoston päätöksen 8.12.2016 § 378 mukaisesti hallintojohtaja esittelee ja raportoi sivutoimilupa-asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Päätöksen mukaan sivutoimilupa myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sivutoimi-ilmoitukset ovat voimassa kaksi vuotta.

Nyt käsiteltävissä sivutoimissa on kysymys työajallisten työntekijöiden tai virkamiesten sivutoimista. Kyseiset sivutoimet eivät edellytä työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Tästä syystä myös sivutoimilupahakemuksen lomakepohjalle tehdyt anomukset on käsitelty sivutoimi-ilmoituksina. Tällä päätöksellä ei anneta henkilöille lupaa käyttää sivutoimen hoitamiseen työaikaansa Helsingin seurakuntayhtymän palveluksessa, vaan sivutoimen hoitamisen tulee tapahtua muuna aikana. Henkilön tulee myös huomioida toiminnassaan mahdollisten esteellisyystilanteiden syntyminen ja ilmoittaa sivutoimea koskevista muutoksista. Esimiehet seuraavat työajan käyttöä. Työnantajalla on laissa säädetyin edellytyksin mahdollisuus myöhemminkin kieltää myös ilmoituksenvaraisen sivutoimen pitäminen.

Liitteet

9

sivutoimi-ilmoitus Janne Näreranta

10

sivutoimi-ilmoitus Kristian Pesti

11

sivutoimi-ilmoitus Sirpa Turunen

12

sivutoimi-ilmoitus Seija Riekkinen

13

sivutoimi-ilmoitus Mari Kinnunen

14

sivutoimi-ilmoitus Anne Orre

15

sivutoimi-ilmoitus Henna-Mari Kettusaari

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa