Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.03.2019 Pykälä 105


83/2019

 

105 §

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen määrärahojen myöntäminen vuonna 2019

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)                     myöntää kustannuspaikalle 3942700001 lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettuihin avustuksiin varatusta määrärahasta seuraavat avustukset

 

SUOMEN LÄHETYSSEURA

Mekane Yesus seminaarin tukeminen Etiopiassa  12.000 €

Koulutus ja verkostoituminen vahvistavat Pakistanin kirkkoa  15.000 €

Dalin raamattukoulun hengellinen työ Kiinassa   13.000 €

AIDS-orpojen tukeminen Etiopiassa 20.000 €

Päästökompensaatiojärjestelmän kehittäminen (Tansania, Nepal) 50.000 €

Rauhantyön tukeminen Syyriassa 50.000 €

SUOMEN LÄHETYSSEURA YHTEENSÄ 160.000 €

 

SUOMEN PIPLIASEURA

Lomwenkielisen vanhan testamentin raamatunkäännös Malawissa  10.000 €

Oshikwanyaman ja oshindongan käännöshankkeisiin Namibiassa 20.000 €

Vähemmistökielten raamatunkäännösten loppuunsaattaminen Sambiassa 10.000 €

Lukutaitoa naisille –hanke Afrikassa 40.000 €

SUOMEN PIPLIASEURA YHTEENSÄ 80.000 €

 

KIRKON ULKOMAANAPU

Syyrian sisällissodasta kärsineiden lasten ja nuorten auttaminen 57.000 €

KIRKON ULKOMAANAPU YHTEENSÄ 57.000 €

 

 

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS

Kummikylähanke Romanian Valea Seacăan ja ja Mizilissä 42.700 €

Liikkuvan väestön palvelukeskus Hirundo 40.000 €

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS YHTEENSÄ 82.700 €

 

2) pyytää avustuksen saaneita antamaan selvityksen avustuksen käytöstä 30.4.2020 mennessä,

3) saattaa päätökset tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 

Käsittely 

Jukka Pakarinen ja Anders Wikström poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi). Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 11.6.2015 lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jako-perusteet vuosille 2016 -2019 seuraavasti:

1)                     Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan euromääräinen taso säilytetään entisellään ja on suuruudeltaan 4 % kyseisen talousarviovuoden arvioidusta kirkollisveron määrästä.

2)                     kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään Kirkon Ulkomaanavulle, Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle.

3)                     määrärahojen suhteelliset jako-osuudet eri järjestöjen kesken pidetään samoina kuin vuonna 2015.

4)                     määrärahan kokonaissummasta osoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle 17,6 %, Suomen Lähetysseuralle 47,6 %, Suomen Pipliaseuralle 5,2 % ja yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön kohdennettuihin avustuksiin 29,6 %.

5)                     yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön varattavan kohdennetun hanke- ja projektimäärärahan myöntämisessä painotetaan tuen vaikutusta kohdemaassa ja seurakuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Määrärahaa voidaan käyttää myös Suomessa tapahtuvaan toimintaan sekä Helsingin seurakuntien ja yhteistyökirkkojen väliseen yhteistoimintaan.

Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 2 920 000 € määräraha lähetykselle ja kansainväliselle diakonialle. Määrärahasta 2 420 000 € osoitetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti kohdentamattomiin yleisavustuksiin Suomen lähetysseuralle 1 636 210 €, Suomen Piplia-seuralle 178 820 € ja Kirkon ulkomaanavulle 604 970 €. Jäljelle jäävästä määrärahasta (500 000 €) esitetään käytettäväksi projektiluontoisiin hankkeisiin 380 000 €, jolloin 120 000 € jää käytettäväksi vuoden 2019 aikana ennalta arvaamattomiin tarkoituksiin.

Aikaisemmista avustuspäätöksistä on informoitu myös yhteistä kirkkovaltuustoa. Näin voitaneen edelleenkin menetellä.

 

Kohdennetut avustukset vuosina 2014 - 2018

Yhteenveto vuosille 2014 - 2018 myönnetyistä sekä vuodelle 2019 anotuista ja myönnettäviksi esitettävistä avustuksista on liitteenä. Myös avustusanomukset perusteluineen ovat liitteinä.

Projekti- ja kohdennettuja avustuksia vuodelle 2019 esitetään myönnettäväksi seuraavasti:

 

Suomen Lähetysseura

Suomen lähetysseuralle esitetään myönnettäväksi 160 000 €. Anomukset jatkavat suurelta osin aikaisempaa yhteistyölinjaa. Seurakuntayhtymän tuki on painottunut koulutukseen, naisten ja lasten aseman parantamiseen, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden sekä rauhantyön edistämiseen.

Suomen lähetysseuran projektikohteiden tarkemmat kuvaukset selviävät liitteistä.

 

Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseuralle esitetään myönnettäväksi raamatunkäännöskohteisiin yhteensä 80.000 €.

Pipliaseura on myös hakenut avustusta hankkeelle: Uuden testamentin käännös digitaaliseen käyttöympäristöön, kahden vuoden projekti, yhteensä 20 000 €. Vuodelle 2019 10 000 €, jota ei esitetä hyväksyttäväksi. Yhtymä on jo viime vuonna avustanut hanketta 10.000 € ja se ei suoraan vastaa niihin tarpeisiin mitä seurakuntayhtymä on halunnut vastata.

Projektikohteiden tarkemmat kuvaukset selviävät liitteestä.

 

Kirkon ulkomaanapu KUA

Kirkon ulkomaanavulle esitetään myönnettäväksi 57.000 €.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) anoo määrärahaa Syyrian sisällissodasta kärsineiden lasten ja nuorten auttamiseksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 357 000 euroa, josta 300 000 euroa saadaan Suomen Ulkoministeriöltä. Helsingin seurakuntayhtymän tuki kattaisi hankkeen omarahoitusosuuden KUA:n osalta. Hanke käynnistyy 1.6.2019 ja sen kesto on 12 kk.

Projektikohteiden tarkemmat kuvaukset selviävät liitteestä.

Helsingin diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos perusti vuonna 2011 kerjäläisiä, kaupustelijoita ja katutaiteilijoita varten liikkuvan väestön kohtaamispaikka Hirundon (Pääskynen) yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Toiminta on jatkunut vaihtelevin rahoitusjärjestelyin, joihin ovat osallistuneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Kirkkohallitus (vuonna 2010), Helsingin seurakuntayhtymä ja Helsingin Diakonissalaitos. Hankkeelle esitetään myönnettäväksi sama summa kuin edellisenä vuonna 40.000 €.

Hirundon sisarhankkeena käynnistettiin vuonna 2014 kummikylätoiminta Romanian Valea Seacăssa. Toiminnan tavoitteena on edistää liikkuvan väestön elinoloja ja hyvinvointia heidän lähtömaassaan. Kummikylä-hankkeessa taistellaan pakotettua maastamuuttoa aiheuttavia syitä vastaan.

Valea Seacăn kylä sijaitsee Bacăun piirikunnassa, Itä-Romaniassa. Merkittävä osa Suomeen saapuvasta liikkuvasta väestöstä tulee juuri tästä kylästä. Hirundon työntekijöiden mukaan Valea Seacăsta saapuneet romanit ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa Suomeen saapuneen liikkuvan väestön joukossa, ja kohtaavat monikerroksista syrjintää. Yli kolmannes Valea Seacăn asukkaista on romaneja, ja se on siis romanialaisittainkin huomattava romanikeskittymä.

Ensisijaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat romaninaiset ja välillisesti heidän yhteisönsä, erityisesti lapset. Lisäksi toiminta hyödyttää paikallisia viranomaisia, erityisesti sosiaalityöntekijöitä, joiden ammatillista osaamista vahvistetaan.

Tarkemmat tiedot projektista on kirjattu liitteenä olevaan Helsingin diakonissalaitoksen laatimaan hankeselostukseen. Hanke on laajentunut myös Mizilin kylään. Seurakuntayhtymä on rahoittanut vuosittain hanketta 42.700 eurolla.

Tarkemmat tiedot projekteista on kirjattu liitteenä olevaan Helsingin diakonissalaitoksen laatimaan hankeselostukseen.

Liitteet

17

Hirundo hakemus 280219

18

Kummikylä 2.0 Hakemus 280219

19

Kirkon Ulkomaanavun avustushakemus 2019

20

Suomen Lähetysseura_190221_hakemus_HSRKY_kohdennettu talousarviomääräraha lähetykselle 2019

21

Suomen Lähetysseura_190221_hakemus_liite_kohdennettu talousarviomääräraha lähetykselle

22

SPS_19_HSRKY_Yhteistyöhankkeet_anomus_vuodelle 2019

23

SPS_19_HSRKY_Yhteistyöhankkeet_UT2020_anomus

24

Projektiavustukset lähetys ja kansainvälinen diakonia 2019