Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.03.2019 Pykälä 103


30/2019

 

103 §

Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)  allekirjoittaa ja omasta puolestaan hyväksyä Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

2)  jättää Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi

3)                     merkitä tiedoksi seurakuntien toimintakertomukset ja

4)  esittää Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja seurakuntien toimintakertomukset tiedoksi

5)  valtuuttaa hallintojohtajan tarvittaessa tekemään nyt allekirjoitettuun toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Käsittely

Juha Tuohimäki selosti asiaa.

 

Selostus

Seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 ovat liitteenä.


 

 

Tilinpäätöksen tarkastelu

 

2016

2017

2018

Muutos 2017/2018

Jäsenmäärä 31.12.

345 035

342 214

337 955

 - 4.259 ( - 1,2 %)

Veroprosentti

1 %

1 %

1 %

 

Verotulot

95,6 M€

92,1 M€

91,7 M€

-0,4 %

Vuosikate

14,6 M€

25,7 M€

-       5,7 M€

-       122,3 %

Poistot ja arvon alent.

10,9 M€

10,0 M€

7,2 M€

-       28,3 %

Investointien nettomenot

7,3 M€

-       0,1 M€

6,1 M€

610 %

Lainat

0,5 M€

0 M€

0 M€

0,0 %

Poistot vuosikatteesta

75   %

39   %

-       125 %

-       164 %

Verotulot (euroa / jäsen)

277,2 €/jäsen

269,1 €/jäsen

271,3 €/jäsen

 0,8 %

Lainat (euroa /jäsen)

1,5 €/jäsen

0 €/jäsen

0 €/jäsen

0 €/jäsen

 

Vuosikate kertoo kuinka paljon verotuloista ja rahoitustuotoista on jäänyt toimintajäämän, keskusrahastomaksujen ja rahoituskulujen jälkeen käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Investointien nettomeno on investointien rahoittamiseen tarvittu rahamäärä. Talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa, kun vuosikate riittää kattamaan käyttöomaisuuden kulumista vastaavat poistot.

Vuoden 2018 tulos oli alijäämäinen. Vuosikate oli – 5,7 milj. euroa ja tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen – 12,9 milj. euroa. Negatiivinen vuosikate johtui sijoitussalkun arvonalentumiskirjauksista, jotka olivat tilinpäätöksessä nettona -16,6 milj. euroa. Ilman näitä laskennallisia arvonalentumiskirjauksia vuosikate olisi ollut positiivinen 10,9 milj. euroa. Verotulot, jotka olivat 91,7 milj. euroa, toteutuivat talousarvioon verrattuna ennakoitua parempana, mutta edellisvuoteen verrattuna 0,4 milj. euroa pienempänä.

Verotulojen kehitykseen vaikuttavat esim. ansiotason muutokset, jäsenkehitys, työikäisen väestön määrän väheneminen, suhdannevaihtelut, verotilitysjärjestelmän aiheuttamat poikkeamat sekä verotuksen perusteissa tapahtuvat muutokset

Käyttötalouden toimintakate alitti talousarvion 1,1 milj. euroa. Käyttötalouden toimintakatteen talousarviota parempaan tasoon vaikutti eniten toimintatuottojen kasvu 1,1 milj. euroa (metsätalouden tuotot 0,3 milj. euroa). Vuoteen 2017 verrattuna toimintakate huononi 4,2 milj. euroa. Toimintatuotot laskivat 2,8 milj. euroa (vuonna 2017 saatiin vakuutuskorvaus 1,9 milj. euroa) ja toimintakulut nousivat 1,4 milj. euroa. Palvelujen ostot nousivat 1,2 milj. euroa ja henkilöstökulut 1,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakuntayhtymän talouden tilanteen vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien 2020 - 2022 talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös pitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän taloudelle asetetut tavoitteet niin, että talouden tasapaino turvataan.

Seurakuntayhtymän talouden edellytyksiä arvioitaessa pitkässä juoksussa on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys. Jäsenmäärän väheneminen on jo vaikuttanut heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen, joskin muutoksen vaikutus painottuu tuleviin vuosiin. Kirkollisverokertymän näkymä on lyhyellä tähtäyksellä neutraali ja pitkällä tähtäyksellä laskeva. Näin ollen pidemmän aikavälin näkymä on haastava. Seurakuntayhtymän talouden näkymät edellyttävät, että toimitilojen sekä henkilöstön määrää vähennetään pidemmällä aikavälillä siten, että saavutetaan taso, jossa vuosikate riittää investointien kattamiseen. Henkilöstön osalta lyhyen aikavälin näkymä on nykytasoon suhteutettuna neutraali.

 

Esitys tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos                                                             - 12.889.142,31

Poistoeron vähennys                                     865.118.82

Tilikauden alijäämä                                 - 12.024.023,49

 

Tilikauden alijäämä on - 12.024.023,49 euroa, joka esitetään siirrettäväksi taseen yli- ja alijäämä –tilille.

 

Liitteet

13

Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

14

Seurakuntien toimintakertomukset

15

Yhteinen seurakuntatyö_toimintakertomus 2018