Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 30.01.2020 klo 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Esityslistan hyväksyminen
4   Puheenjohtajan ilmoitukset
5   Johtavan diakoniatyöntekijän viran perustaminen Johannes församling -seurakuntaan
6 Kallion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkanimikkeen muuttaminen perhetyöntekijän virkanimikkeeksi
7   Hankekehitysinsinöörin virkanimikkeen muuttaminen hankepäällikön virkanimikkeeksi Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöosastolle
8 Kirkkohallituksen vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 12.9.2019 § 76 päätökseen, Malminkartanon katualueen luovutus Helsingin kaupungille

Saapuvilla olleet jäsenet
Hanna Mithiku, puheenjohtaja
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal Mio Korhonen
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen Toomas Takala
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö Pauli Löija
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine Marita Inberg
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin
Otto Meri
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Reetta Pauni
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret, varapuheenjohtaja
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen Pertti Hyvärinen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen Juha Viljanen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson Ingmar Tollander
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä Poissa: §1-2
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström