Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

448/2021

 

67 §

Vuoden 2022 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 ja henkilöstösuunnitelma 2022

 

Päätösehdotus

 

Päätetään hyväksyä tiimien TTS 2022-2024 suunnitelmat (liite 1).

 

Päätetään hyväksyä Talousarvion 2022 yhteenvetoselostus (liite 2).

 

Merkitään tiedoksi TP 2019-2020, TA 2021 ja TAE 2022 (liite 3).

 

Päätetään hyväksyä henkilöstösuunnitelma 2022–2024 (liite 4).

 

Päätetään, että vuoden 2022 talousarvioon sisällytetään testamenttituloutusta alijäämän kattamiseen yhteensä 500.000 €, joka koostuu aikaisemmin hyväksytyistä mutta käyttämättä jäävistä 325.600 € testamenttivaroista ja uudesta testamenttituloutuksesta 174.400 €. Tämä kertaluonteinen 500.000 euron tuloutus tehdään Anna Holmin testamenttirahastosta, jonka käytölle ei testamentin säädekirjassa ole tarkemmin määriteltyä käyttökohdetta.

 

Lisäksi merkitään tiedoksi, että seurakunnan tulee antaa seurakuntayhtymälle 17.9.2021 mennessä TA-esitys 2022, sisältäen alijäämävelan takaisinmaksusuunnitelman vuosille 2021–2025, ml. selostus testamenttivarojen käytöstä, ja palvelujen hinnastot, ml. seurakunnan toimitilojen voimassa oleva ulkopuolisen käytön vuokrahinnasto.

 

Käsittely

Käytiin läpi päätösesityksen kappaleet. Jouko Seppälä teki muutosesityksen päätösesityksen talousarvion yhteenvetoselostukseen. Muutosesitys: Ehdotan varovaisempaa turistituloarvioita vuoden 2022 talousarvion pohjaksi eli 10 % vuoden turistitulon 2019 tasosta eli n.180 000 €


Muutosesitystä ei kannatettu. Muutosesitys raukesi. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Jouko Seppälä teki muutosesityksen päätösesityksen henkilöstösuunnitelmaan 2022-2024. Muutosesitys: Ehdotan että seurakunta valmistautuu yhteistoimintamenettelyyn koko työyhteisön lomauttamiseksi soveltuvin osin vuoden 2022 aikana saavuttaakseen maksimissaan 750 000 euron säästön henkilöstökuluissa.

 

Muutosesitystä ei kannatettu. Muutosesitys raukesi. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

 

 

Selostus

Talousarvion 2022 pääpiirteet:

 

Seurakunnan talousarviota 2022 määrittää edelleen koronapandemian tuoma vaje omiin toimintatuottoihin. Toimintamenoja on jouduttu sopeuttamaan toimintatuottojen epävarmuuden vuoksi. Kuluvana vuonna sovittuja säästötoimenpiteitä (1 M€) jatketaan edelleen vuonna 2022, hakien myös lisäsäästöjä.

 

Keskeiset toimenpiteet säästötavoitteisiin pääsemiseksi ovat luonnollisen henkilöstöpoistuman kautta saatavat menosäästöt, ulkoisten palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintoihin varatun määrärahan supistaminen -30 % sekä palkkioihin ja tuntityöntekijöiden työpanokseen varattavan määrärahan supistaminen -50 % verrattuna vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon. Lisäksi muita henkilöstökuluja supistetaan aikaisemmin hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

 

Seurakunnalle myönnetty kehysmääräraha pienenee edellisestä tilikaudesta 46.500 €. Omien toimintatuottojen taso on talousarviossa 62 % verrattuna vuoden 2021 talousarvion tasoon. Ero on 38 % eli omat toimintatuotot pienenevät yhteensä 1.124.000 €. Kehysmääräraha kattaa kuitenkin kaikista toimintamenoista 61 %, kun vastaava luku vuoden 2021 talousarviossa oli 50,5 %. Kokonaisuudessaan tulorahoitus kattaa vuoden 2022 talousarvion toimintakuluista 92,7 %. Seurakunnan tavoitteena on kehysmäärärahan riittävyyden kasvattaminen suhteessa toimintamenoihin karsimalla kuluja mahdollisimman pienen alijäämän syntymiseen turistityöntulon jäädessä korona pandemian vuoksi myös vuonna 2022 normaalia toimintavuotta pienemmäksi.

 

Toimintatuotot:

 

Myyntituottojen 1.269.000 € suurin yksittäinen tuloerä, vierailumaksutuotto 1.221.000 €, on laskettu siten, että Temppeliaukion kirkossa vierailevien turistien määrä olisi 50 % vuoden 2019 tasosta. Myyntituotot tiliryhmä (= turistityön tulo) on kokonaisuudessaan 60 % vuoden 2021 talousarvion tasosta. Seurakunnallisen toiminnan maksutuottojen on arvioitu olevan 113.000 €. Seurakunta saa maksutuottoja leiri- ja retkimaksuista, kerhomaksuista sekä ruokailutoiminnan maksuista. Seurakunnalle maksetaan korvauksia (40.000 €) iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä, Helsingin kaupungilta saatavat vuosittaiset korvaukset ovat noin 40.000 €.

 

Vuokratuottojen 110.300 € suurin yksittäinen tuloerä on ulkopuolisten konserttien järjestäjiltä perittävä tilavuokra, arvio 100.000 €. Lisäksi seurakunta perii tilavuokrahinnaston mukaisia muita vuokria eri tilaisuuksista arviolta 10.300 €. Muut tuet ja avustukset sisältävät Töölön seurakunnan tukisäätiöltä anottavan 140.000 € määrärahan seurakunnan eri työaloille sekä Krista-koti ry:n myöntämän 40.000 € toimintatuen diakoniatyölle ja 20.000 € tuen partiotoimintaan sekä lisäksi Töölön Pojat ry:n vuosittain myöntämän 4.000 €:n avustuksen seurakunnan varhaisnuorisotyölle.

 

Toimintakulut:

 

Henkilöstökulut 3.100.000 € pienenevät kokonaisuudessaan 781.000 € eli 20 % verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Henkilöstökulut muodostavat 51 % kaikista toimintamenoista. Säästötoimia on kohdistettu tuntipalkkoihin 116.000 € sekä palkkioihin ja muihin veronalaisiin suorituksiin 54.000 €, joissa on asetettu 50 % säästötavoite vuoden 2021 talousarvion verrattuna, tavoiteltu säästö yhteensä 186.400 € sivukuluineen.

 

Säännöllisen toiminnan palkkiot 29.000 € sisältävät kerhonohjaajille, nuorisoiltojen vastuuhenkilöille ja rippileirien yövalvojille maksettavat palkkiot. Näihin ei kohdisteta säästötoimenpiteitä. Kuukausipalkkoihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä on talousarviossa 2022 useita, arvoltaan yhteensä 607.000 € sivukuluineen: vapautuvia palvelussuhteita ei täytetä, säästö 539.000 €; virka- ja työvapaalle hakeutumiseen kannustetaan, säästö 50.000 €; kesätyöntekijöitä ei rekrytoida, säästö 18.000 €.

 

Ulkoisten palvelujen ostoihin 543.300 € on haettu vuoden 2021 säästötavoitteesta (-20 % TA2021 tasosta) vielä lisäsäästöjä 10 %, säästötason ollessa vuonna 2022 yhteensä –30 % vuoden 2021 TA:n tasosta.

 

Sisäisten palvelujen ostoihin seurakuntayhtymältä on varattu yhteensä 376.400 €. Tämä summa sisältää Fokuksen vuosivuokran ja juoksevia kuluja yhteensä 244.000 € sekä Fokus investoinnin viimeisen poistoerän (4/4) 70.000 €. Seurakuntayhtymän leirikeskuksissa järjestettävään toimintaan on varattu 62.400 €. Rakennusten ja huoneistojen vuokra 35.300 €) sisältää Länsi-Pasilan seurakuntakodin ja turistityön WC-kontin vuosivuokrat. Koneiden ja laitteiden vuokrat 58.100 sisältää IT-laitteiden, mobiililaitteiden ja monitoimilaitteiden leasingmaksut sekä joidenkin muiden laitteiden vuokrakuluja. Seurakuntayhtymälle maksettavat sisäiset vuokrat nousevat 5.000 € ollen 1.257.700 €. Seurakunnalle myönnetty tilamääräraha on 1.875.500 ja koska tilamääräraha ei kata sisäisiä vuokria, joutuu seurakunta maksamaan 70.200 € sisäisiä vuokria toimintamäärärahastaan.

 

Aineiden ja tarvikkeiden hankintoihin 334.900 € on haettu kuluvan vuoden säästötavoitteesta (-20 % TA2021 tasosta) vielä lisäsäästöjä 10 %, säästö ollen yhteensä -30 % vuoden 2021 tasosta. Säästöjä on tehty yhteensä 148.600 €.

 

Lähetystyön avustuksiin on varattu lähetyskynttelikön tuotosta maksettavaksi yhteensä 6.100 €, esim. Suomen Lähetysseuran kanssa sovitut yhteistyösopimukset. HUOM! Töölön seurakunnan kansainvälisen lähetystyön ja kansainvälisen diakonian avustuksista valtaosa maksetaan suoraan seurakuntayhtymän toimesta, joten nämä eivät siten näy Töölön seurakunnan talousarvioluvuissa. Näiden avustusten kokonaismäärä on noin 3 % Hsrkyn talousarviosta, mistä maksetaan kunkin seurakunnan solmimien yhteistyösopimusten kulut. Lisäksi lähetyskynttelikköjen tuotolla saadaan maksettua vuosittaiset avustukset kansainvälisen diakonian kautta ystävyysseurakunnalle 1.500 € (Sortavalan srk/Inkerin kirkko) ja Suomen Merimieskirkolle 1.000 €.

 

Diakonia-avustuksiin 37.000 € ei ole kohdistettu säästötoimenpiteitä. Muut avustukset 51.000 € sisältää Töölön alueella toimivien partiolippukunnille maksettavaa (seitsemän eri partiolippukuntaa) partiokolojen vuokratukea 40.000 €. Tämä määräraha saadaan Krista-koti ry:n ja Töölön seurakunnan tukisäätiön myöntämänä toimintatukena. Muihin kuluihin 40.400 €) on varattu seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle määrärahaa toimintaan, jota ei vielä talousarvion laadinnan yhteydessä ole voitu yksilöidä.

 

Liitteet

21

Töölön seurakunnan tiimien TTS 2022-2024 kooste

22

Talousarvion 2022 yhteenvetoselostus, Töölön srk

23

Tuloslaskelma TP 2019-2020, TA 2021, TAE 2022 Töölön srk

24

Henkilöstösuunnitelma 2020-2024 Töölön srk

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa