Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.04.2021/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

194/2021

 

43 §

Kallion seurakunnan strategian kehittämiskohteiden mittarit ja aikataulutus

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Riikka Reina:

Päätetään strategian kehittämiskohteiden aikataulutus sekä mittarit.

Käsittely

Mittareista käytiin keskustelua. Mio Kivelä ehdotti alkuperäiseen kohdan 3 kohtaan 3 lisättäväksi sanaa ”työntekijävetoista”. Kirkkoherra muutti pohjaesitystä vastaamaan tehtyä esitystä.

                                    

Päätös

Päätettiin strategian kehittämiskohteiden aikataulutus sekä mittarit.

Selostus

Seurakuntaneuvosto on hyväksyessään strategian (10.12.2019) valinnut seitsemän seurakuntatyön kehittämiskohdetta. Tässä yhteydessä on sovittu, että strategian kehittämiskohteet aikataulutetaan strategian vuosille ja niiden toteutumisen seurantaan valitaan mittarit. Neuvosto myös linjasi, että kehittämiskohteita ei työstetä samaan aikaan.

Kokoukseen tuodaan hyväksyttäväksi nyt aikataulu sekä mittarit. Aikataulutuksessa on huomioitu tarvittava perehtyminen ja suunnittelu (koulutus), toteutus sekä arviointi eri vuosille. Osaa tavoitteista on syytä arvioinnin jälkeen tarkentaa uudelleen. Toteutusvuonna valittu kehittämiskohde näkyy talouspanostuksena, henkilöstökoulutuksessa, nostetuissa teemoissa, viestinnässä, toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa jne. Mittarit laaditaan tässä vaiheessa neljään ensimmäiseen kehittämiskohteeseen.

Asiaa on käsitelty taloustyöryhmässä 5.3 sekä neuvoston yhteisessä iltakoulussa 16.3.2021.

Strategian kehittämiskohteiden aikataulutus

Strategian kehittämiskohde

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

 

 

 

 

 

 

1.     Seurakuntalaiset aktiivisina toimijoina

koulutus

toteutus1

arviointi

toteutus2

 

 

2.    Etsimme apua tarvitsevia

 

 

koulutus

toteutus1

arviointi

toteutus2

3.    Valmiina kehittämään yhteistyötä

 

toteutus1

arviointi

toteutus2

 

 

4.    Rakennamme yhdessä turvallisempaa tilaa

koulutus

 

koulutus

arviointi

toteutus1

 

5.    Sitoudumme toiminnan kestävyyteen

 

 

 

arviointi

koulutus

toteutus1

6.    Viestintä vaikuttavaksi ja vuorovaikutteiseksi

 

koulutus

toteutus1

arviointi

toteutus2

 

7.     Vahvistamme uskonnollista yleissivistystä

 

 

toteutus1

arviointi

 

 

 

1.     Seurakuntalaiset aktiivisina toimijoina

Tavoite: Seurakunnan omistajuuden ja osallisuuden vahvistaminen edellyttää aiempaa laajempaa asennemuutosta työntekijäkunnassa, sitouttavaa ja kannustavaa työotetta, rakenteellisuutta seurakuntalaisten liittymisessä tehtäviinsä sekä selkeää viestiä. Viestimme, että seurakuntalaisesta, hänen osaamisestaan ja tarpeistaan ollaan kiinnostuneita laaja-alaisesti, avoimesti ja mahdollistavan työotteen näkökulmasta.

Tavoitetta varten kehitetään vapaaehtoisuuden koulutus- ja tukimalli, jota seurataan vuosittain. Tästä mallista puhutaan vapaaehtoistyön rakenteena, mutta huomionarvoista on, ettei se täytä ainoastaan perinteisen vapaaehtoistyön käsitettä, vaan vahvistaa laajemmin aktiivisen toimijuutta ja osallisuutta.

Mittarit vuodelle 2021

1.       Vapaaehtoistyön ja osallistavuuden lukumääräinen kehitys pitkä- ja lyhytkestoiseen vapaaehtoistyöhön sitoutuneissa seurakuntalaisissa. Erityisesti kiinnitetään huomata 18–39-vuotiaiden osuuteen.

2.      Osallisuutta ja seurakuntalaisten toimijuutta seurataan tavoitealueittain. Vuonna 2021 syksyllä kehitetty koulutus- ja tukimallin käyttöönotto sekä osallistujien tyytyväisyys ja sitoutuneisuus koulutuksen jälkeen.

3.      Osallistavan työn osaamiskartoitus seurakunnan työntekijöille -> tarvittaessa jatkokoulutus.

4.      Toteutetaan osallistavan budjetoinnin kokeilu.

3.Valmiina kehittämään yhteistyötä

Tavoite: Runsasta yhteistyötä leimaa tällä hetkellä usein kiinnittyminen henkilöön tai sattumanvaraisuus. Kalliossa toimii valtava määrä niin kunnan kuin kolmannenkin sektorin toimijoita, joiden kanssa seurakunta on helppo tehdä rakenteellista yhteistyötä. Lisäksi Kalliolle ominaista on ns. ”neljäs sektori”, eli erilaisen aktivismin ja kansalaisvaikuttamisen piiristä nouseva toiminta, joka toimii usein ajankohtaisesti ja ilman selkeää rakennetta.

Mittarit vuodelle 2021 ja 2023

1.                   Tehdään verkostokartta kumppaneista sekä verkostojen hoitamisen suunnitelma. Virallisten toimijoiden kanssa laaditaan tarvittaessa sopimuksia, jotta vapautuu työaikaa vastata spontaaneihin yhteydenottoihin.

2.                  Yhteistyön periaatteiden luominen – millainen yhteistyökumppani Kallion seurakunta on?

3.                  Mitään uutta työntekijävetoista kokoontuvaa toimintaa ei aloiteta ilman yhteistyökumppania.

6. Viestintä vaikuttavaksi ja vuorovaikutteiseksi

Tavoitteena on, että viestintäkanavat ja -välineet ovat selvillä ja niiden säännöllinen viestintä todennettu. Tänä vuonna on keskeistä sen opetteleminen ja tiedostaminen, että viestintä ei ole erillinen tehtävä, vaan on osa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. 

Kehitämme seurakunnan viestintää tavoittavammaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja monipuolisemmaksi, jotta ihmisten suhde seurakuntaan vahvistuu ja syvenee.  Haluamme käydä keskustelua seurakuntalaistemme, alueemme asukkaiden ja toimijoiden kanssa sekä kirkossa ja yhteiskunnassa. Huomioimme toiminnassamme ja viestinnässämme seurakunnan alueen erityispiirteet, kuten nuorten aikuisten suuren osuuden, asukkaiden suuren vaihtuvuuden, yksin asumisen yleisyyden sekä vähäisten kastettujen määrän.

  Mittarit 2022

1.    Kaikki työntekijät saavat peruskoulutusta viestinnän näkökulmasta. Lisäksi tarjotaan halukkaille seurakuntalaisille koulutusta osana vapaaehtoistyön rakennetta.

2.    Seurakunnan viestintään valitut painopisteet linkittyvät toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

3.    Selkeytämme kanavavalintoja. Esimerkiksi YouTube-kanavan kävijämäärät kasvavat uskottavan sisällöntuotannon myötä ja Instagram löytää oikean kohderyhmänsä ja se näkyy tavoittavuudessa.

7. Vahvistamme uskonnollista yleissivistystä

Seurakuntamme jäsenet ovat alueella vähemmistönä. Uskonnollinen yleissivistys myös ohenee jatkuvasti. Tämä edellyttää toiminnassa sen huomioimista, että kirkkomme jäsenet eivät tule jäseniksi vain lapsikasteen kautta, lineaarista polkua, vaan liittymisen yhteisöön tulee olla mahdollista myös eri tavoin ja eri kohdissa. Kielellisesti ”kirkon kielestä” luopuminen, yleiskielisyys sekä mahdollisuus kaiken ikäisenä oppia lisää uskosta ja Jumalasta haastaa perinteisen tavan.

Tärkeää tavoite on, että säilytämme paikkamme uskottavana, turvaa tuovana ja luotettavana toimijana.

Mittarit 2022

1.       Kaikilla tavoitealueilla järjestetään jotain sisältöä joka vastaa eri ikäisten ihmisten tarpeeseen uskonnollisen yleissivistyksen lisäämisestä. Tarjoamme yleiskielistä keskustelua ja tietoa uskonnosta ja uskomisesta sekä kirkkovuoden keskeisistä kohdista.

2.      Erityisesti kiinnitämme huomiota kasteeseen, messuyhteisöihin liittymisen hetkiin, aikuisrippikoulun kehittämiseen sekä kirkollisten toimitusten jälkihoitoon.

3.      Rakenteellistamme ja kehitämme yhteistyötä alueen varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa esimerkiksi sopimuksin.

 

riikka.reina@evl.fi

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa