Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 308

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

537/2020

 

308 §

Seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2021-2022

 

Päätösehdotus

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1) valitsee seurakuntayhtymän johtajan tehtävään 1.1.2021-31.12.2022 yhteisen kirkkoneuvoston asettaman valintatyöryhmän ehdottaman kirkkoherra Juha Rintamäen

2) toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on saa-nut tuomiokapitulilta kyseistä tehtävää koskevan sivutoimiluvan

3) toteaa, että yhteisen kirkkoneuvoston (12.102017 §241) tekemän päätöksen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto korvaa menetettyä työpanosta seurakunnalle yhden papinviran verran (vaativuusryhmä 602) mikäli seurakuntayhtymän johtajaksi valitaan kirkkoherra.

Käsittely

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius. Tehtävään kelpoiset Juha Rintamäki, Juha Tuohimäki, Kai Heinonen, Stefan Forsén, Ulla Kosonen ja Jussi Mäkelä poistuivat esteellisinä.

Asikanius esitteli asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Päätöshistoria

YKN 8.10.2020 §243:

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) päätti, että kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen toimii asian esittelijänä,

2) päätti asettaa seurakuntayhtymän johtajan valintaa toimikaudeksi 2021-2022 valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella yhteisen kirkkoneuvoston perusteltu esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhtymän johtajasta,

3) totesi, että yhtymän johtajan valintaa koskevan ohjeistuksen mukaan työryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikanius,

4) totesi, että yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille lähetetyn ilmoituksen johdosta yhdeksän henkilöä ilmoitti hakevansa valintatyöryhmän jäseneksi ja

5) nimesi valintaa valmistelevan työryhmän jäseniksi seuraavat yhtei-sen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet: Otto Lehti-puu, Tuula Pontela, Esa Ahonen, Rakel Hiltunen, Lauri Kopponen, Hanna Mithiku ja Christoffer Perret,

6) päätti tarkastaa välittömästi tämän pöytäkirjan pykälän.

 

 

YKN 8.10.2020 §244:

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen toimii asian esittelijänä.

2) valtuuttaa valintaryhmän laatimaan seurakuntayhtymän johtajan tehtävän erityiset tarpeet kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

3) tarkastaa välittömästi tämän pöytäkirjan pykälän.

 

Selostus

Yhtymänjohtajan tehtävään kelpoisia ovat seurakuntayhtymän osastojen johtajat ja Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherrat. Tehtävä ilmoitettiin haettavaksi 16.10.2020 ja tieto toimitettiin sähköpostitse kaikille vaalikelpoisille.

Perjantaihin 30.10. klo 12:00 päättyneeseen määräaikaan mennessä tehtävää haki vain yksi henkilö, tällä hetkellä yhtymää johtava Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki. Valintatyöryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Esa Ahonen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Otto Lehtipuu, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Tuula Pontela, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Riitta Asikanius, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, valinta-ryhmän pj.

Hanna Mithiku, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Rakel Hiltunen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Lauri Kopponen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Christoffer Perret, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Hallinnon johtosäännössä yhtymänjohtajan tehtäviksi on määritelty

• tehdä päätökset yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä hänelle määrätyissä asioissa;

• johtaa yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelua ja esittelyä;

• esitellä asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle tai määrätä esittelijäksi muu seurakuntayhtymän viranhaltija;

• edistää Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä;

• johtaa ja edistää seurakuntayhtymän strategista suunnittelua;

• koordinoida seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaa ja edistää niiden yhteistoimintaa;

• huolehtia seurakuntayhtymän edunvalvonnasta ja ulkoisista suhteista;

• johtaa seurakuntayhtymän omasta yhteisestä viestinnästä vastaavaa viestintäyksikköä ja

• johtaa seurakuntayhtymän henkilöstöä ja toimia osastonjohtajien esimiehenä.

Johtosäännössä määriteltyjen tehtävien lisäksi valinnassa otettiin huomioon alla olevat kauden 2021 - 2022 johtamistyölle asetetut erityistavoitteet. Valintatyöryhmä sovelsi näitä erityisiä tarpeita, jotka yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan 8.10.2020 valintaryhmän määrittelemään:

1. Jatkuvan strategiaprosessin johtaminen sekä strategian ja siitä johtuvien muutosten käytäntöön vieminen niin, että kirkko Helsingissä pysyy tulevaisuudessakin elinvoimaisena ja muuntumiskykyisenä.

2. Verkostoituminen ja HSRKY:n edustaminen julkisuudessa, kyky saada näkyvyyttä kirkolle Helsingissä.

3. Kyky johtaa yhteisiä toimintoja siten, että ne toimivat hyvin yhdessä, ja palvelevat kokonaisuutta.

4. HSRKY:n talouden ja sen merkityksen sekä kriittisten muutostarpeiden ymmärtäminen.

5. Paineensietokyky, kyky vuorovaikutukseen ja rohkeus esittää ja viedä päätökseen vaikeitakin ratkaisuja.

Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä valintatyöryhmä haastatteli Juha Rintamäen 13.11.2020. Koska hakijoita oli vain yksi ja hänkin henkilö, joka on hoitanut tehtävää jo edellisen kauden, valintatyöryhmä keskittyi haastattelussa arvioimaan laatimiaan erityisiä tarpeita, hakijan linjauksia tulevasta, johtamisen erityiskysymyksiä, ja seuraavan kahden vuoden konkreettisia tavoitteita.

Juha Rintamäki on toiminut 10 vuotta kirkkoherrana, kaksi ja puoli vuotta kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja 3 vuotta ja 2 kuukautta yhtymän johtajana. Hän tuntee siten hyvin yhtymän organisaation, henkilöstön ja luottamuselimet. Hän johti Toimintakulttuurin muutos -prosessin alusta loppuun saakka ja on ollut aloittamassa Rohkeasti yhdessä -hanketta, joka alkoi vuonna 2019, ja joka jatkuu edelleen. Rintamäellä on lisäksi 7 vuoden kansainvälinen kokemus Lontoon suomalaisen kirkon organisaation ja toimintakulttuurin uudistaneena johtajana. Pääkaupunkiseudun nopeasti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä tämä on yhtymän kannalta arvokasta kokemusta.

Kolmen vuoden kokemus yhtymän johtajan tehtävässä sekä haastattelun vastaukset osoittivat, että Rintamäellä on sekä tarvittava osaaminen, että ominaisuudet, joita tehtävä nyt ja tulevina vuosina edellyttää. Hänellä on selkeä tilannekuva taloudesta, yhtymän sisäisestä tilanteesta, yhteisten toimintojen ja seurakuntien välisestä suhteesta. Hänen vankka tuntemuksensa koko kaupungin toimintaympäristöstä ja laajat yhteytensä ovat Rintamäen johtajakaudella avanneet Helsingin seurakuntayhtymälle luontevan ja käytännönläheisen yhteistyön mm. Helsingin kaupungin virkamiesjohdon ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tämä on näkynyt korona-aikana erityisesti yhdessä Helsingin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa toteutetussa Helsinki –apu hankkeessa.

Kaksivuotiskauden keskeisiksi tavoitteiksi Rintamäki nostaa vuorovaikutukselliseen Rohkeasti yhdessä -prosessiin liittyvät kysymykset: yhteisen tavoitetilan määrittelemisen, yhteisen seurakuntatyön osaamisen organisoimisen entistä vahvemmin seurakuntien tueksi, ja ratkaisujen hakemisen talouden ja tilojen ongelmiin. Rintamäki näkee seurakuntatason tärkeimpänä ja yhtymän seurakuntia palvelevana.

Rintamäki on saanut yhtymässä monia muutoksia aikaan. Vaikean lähtötilanteen jälkeen yhteisten palvelujen johtajiston yhteistyö on nyt toimivaa. Hän on luonut johtoryhmään uusia käytäntöjä, jotka ovat vieneet asioita eteenpäin. Tätä työtä hän on valmis edelleen kehittämään avoimessa vuorovaikutuksessa myös kirkkoherrainkokouksen ja yhtymän päättävien elinten osalta. Hän on innovatiivinen, kokeileva ja etsii uutta. Hän näkee kuitenkin prosessien selkeämmän johtamisen ja seurannan kehittämisen tulevan kauden yhtenä tärkeänä tehtävänään. Johtajana hän kertoo olevansa valmentava johtava, jossa tehtävässä myös kehittää itseään. Aiempi malttamattomuus on Rintamäen itsearvion mukaan vuosien kuluessa ja iän karttuessa vähentynyt, mutta innostus ja dynaamisuus säilynyt. Valintatyöryhmän jäsenten kokemukset ovat yhtenevät tämän arvion kanssa. Seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän uudelleenorganisoinnin suhteen Rintamäki on avoin, mutta pitää yhtymän johtajan tehtävän hyvää hoitamista mahdollisena myös nykyjärjestelmän puitteissa priorisoimalla ja delegointia kehittämällä.

Valintaryhmä näki yhtymän johtamisen kehittämiskohteena yhtymän ja seurakuntien välisen työnjaon aiempaa tarkemman noudattamisen keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi. Ryhmä kuitenkin totesi, että nykyinen organisaatio, jossa seurakunnat ovat hyvin itsenäisiä, on päätöksentekokyvyn kannalta haasteellinen. Yhtymän ja seurakuntien toiminta Helsingissä on suurten muutostarpeiden edessä, mikä toisaalta vaatii vahvaa johtajuutta ja suunnan näyttämistä.

Valintatyöryhmä esittää yksimielisesti Juha Rintamäen valintaa Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi vuosiksi 2021 - 2022.

Valintatyöryhmä merkitsee tiedoksi 10 kirkkoherran allekirjoittaman Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoittaman kirjeen, joka koskee yhtymän johtajan valintaa.

Valintatyöryhmä toteaa käsityksenään, että on syytä käynnistää viivytyksettä selvitystyö siitä, onko seurakuntayhtymän johtamisen nykyinen organisointi tarkoituksenmukainen, vai pitäisikö sitä jollakin tavoin kehittää tämän kaksivuotiskauden jälkeen.

Liitteet

10

Seurakuntayhtymän johtajan haastattelukysymykset

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa