Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

412/2020

 

9 §

Rohkeasti yhdessä strategiatyöskentelyn osana

 

Päätösehdotus

 

 SN päättää, että halukkaat neuvoston jäsenet lähettävät vastauksensa liitteen 5 kysymyksiin sähköpostitse seurakuntasihteerille viimeistään 1.3., ja kooste vastauksista käsitellään neuvoston kokouksessa 9.3.

 

 

Päätös

SN päätti, että neuvoston jäsenet lähettävät vastauksensa liitteen 5 kysymyksiin sähköpostitse seurakuntasihteerille viimeistään 23.2. ja kooste vastauksista käsitellään neuvoston kokouksessa 9.3.

 

 

 

Selostus

Rohkeasti yhdessä on Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän kahden vuoden strategiatyöskentely, jonka tarkoitus on selkeyttää ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä sekä luoda kestävä pohja kirkon merkittävälle läsnäololle tässä kaupungissa myös 2030-luvulle mentäessä. Seurakuntaneuvostoilta pyydettiin tilannekuvan muodostamiseksi vastauksia syksyllä 2019. Liitteessä 4 on tammikuun 2020 tilannekuva.

Rohkeasti yhdessä –prosessia edistetään mm. kuukausittain vaihtuvien keskusteluteemojen avulla. Liitteessä 5 on Tammi-helmikuun keskusteluteemat ”Miksi kirkko on läsnä tämän päivän helsinkiläiselle? Mikä on seurakunnan ja yhtymän yhteisten palvelujen rooli tässä?” Tavoitteena on yhteisen tavoitetilan tekeminen sekä seurakuntien keskinäisen ja yhteisten palveluiden sekä seurakuntien välisen työnjaon kehittämisestä. Liitteessä 6 olevassa yhtymän perussäännössä luetellaan seurakuntayhtymän kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla hoitamat tehtävät. Näiden lisäksi perussäännössä viitataan kirkkolain 11 luvun 2 pykälään, jossa seurakuntayhtymän hoidettaviksi säädetään seuraavat asiat:

2 § Seurakuntayhtymän tehtävät

Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken sekä kirkon keskusrahastoon ja kirkon eläkerahastoon suoritettavia maksuja ja talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Seurakuntayhtymän on lisäksi hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat:

1) palkan ja työnantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa;

2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin säädetä;

3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien palkantarkistusten tekemistä tai palkantarkistuksia koskevien esitysten tekemistä kirkon työmarkkinalaitokselle;

4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.

Seurakuntayhtymä käyttää päätösvaltaa myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioissa, jollei päätösvaltaa ole annettu 10 §:ssä säädetyllä tavalla seurakunnille.

Seurakuntayhtymä päättää myös seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei näitä asioita ole perussäännössä annettu seurakuntien hoidettavaksi.

Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan perussäännössä antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä siinä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja.

 

Liitteet

4

Liite 4. Tilannekuva tammikuu 2020 (1)

5

Liite 5. Rohkeasti yhdessä_tammi-helmikuun kysymykset (1)

6

Liite 6. Seurakuntayhtymän perussääntö (1)

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa