Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.06.2020/Pykälä 169

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

75/2020

 

169 §

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen määrärahojen myöntäminen vuonna 2020

 

Päätösehdotus

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)                     myöntää kustannuspaikalle 3942700001 lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettuihin avustuksiin varatusta määrärahasta seuraavat avustukset

SUOMEN LÄHETYSSEURA
Thaimaan kirkon diakoniatyön kehittäminen 23 500 €
Kirkollisen koulutuksen kehittäminen Mekongin alueella 23 500 €
Myanmarin luterilaisten kirkkojen yhteistyön vahvistaminen 13 000 €
Yhdessä ympäristön hyväksi 50 000 €
Psykososiaalisen tuen vahvistaminen Kolumbian rauhanprosessissa 50 000€

SUOMEN LÄHETYSSEURA YHTEENSÄ 160 000 €

 

SUOMEN PIPLIASEURA
Tansanian Pipliaseuran raamatunkäännöshankkeet 20 000 €
Raamatunkäännöshankkeet kwanjaman ja ndongan kielille Namibiassa 20 000 €
Hallinnon kehittäminen ja raamatunkäännöstyön konsulttiapu Sambiassa 10 000 €
Lukutaitoa naisille Afrikassa 40 000 €

SUOMEN PIPLIASEURA YHTEENSÄ 90 000 €

KIRKON ULKOMAANAPU
Kenian ja Ugandan pakolaisleirien erityislasten ja vammautuneiden nuorten oppimisen mahdollistavaan koulunkäyntiin 57 000€

KIRKON ULKOMAANAPU YHTEENSÄ 57 000 €

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS
Kummikylistä kokemusasiantuntijoiksi 60 000€

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS YHTEENSÄ 60 000€

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT
Sosiaalisen median (SOME) koulutusprojekti Aasiassa vuosina 2020–2021 28 400 €
Yleisövuorovaikutusjärjestelmän hankkiminen Mongoliaan 7247 €MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT YHTEENSÄ 35 647 €

 

2) pyytää avustuksen saaneita antamaan selvityksen avustuksen käytöstä 30.8.2021 mennessä,

3) myöntää Mary Hoch Center for Reconciliation-järjestölle tukea sota-alueiden rauhanvälittäjien psykososiaalisen tuen järjestämiseksi COVID-19 pandemian aikana yhteensä 25.000 €

4) saattaa päätökset tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 

Käsittely

Rolf Steffansson, Jukka Pakarinen ja Juha Rintamäki poistuivat kokouksesta esteellisinä (HL 28 § 5-kohta).

 

Varapuheenjohtaja Riitta Asikanius toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

 

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 10.10.2019 lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille 2020-2023 seuraavasti:

1)    Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan summa säilytetään entisellään ja on suuruudeltaan 2.920.000 €, joka on sama summa, jota on jaettu vuonna 2019,

2)    kohdentamaton talousarvioavustus keskitetään Kirkon Ulkomaanavulle, Suomen Lähetysseuralle, Suomen Pipliaseuralle ja Medialähetys Sanansaattajille (Sansa),

3)    määrärahan kokonaissummasta osoitetaan Kirkon Ulkomaan-avulle 19,52 %, Suomen Lähetysseuralle 53,42 %, Suomen Pipliaseuralle 5,82 %, Medialähetys Sanansaattajille 4,11 % ja yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön kohdennettuihin avustuksiin 17,12 %,

4)    yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön varattavan kohdennetun hanke- ja projektimäärärahan myöntämisessä painotetaan tuen vaikutusta kohdemaassa ja seurakuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Määrärahaa voidaan käyttää myös Suomessa tapahtuvaan toimintaan sekä Helsingin seurakuntien ja yhteistyökirkkojen väliseen yhteistoimintaan.

5)    talousarviotuen ja kohdennettujen hanke- ja projektimäärärahojen myöntäminen edellyttää Helsingin seurakuntayhtymän kanssa tehtyä erillistä sopimusta, jossa säädetään tuen käytöstä.

 
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 2 920 000 € määräraha lähetykselle ja kansainväliselle diakonialle. Määrärahasta 2 420 000 € osoitetaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti kohdentamattomiin yleisavustuksiin Suomen lähetysseuralle 1 636 210 €, Suomen Piplia-seuralle 178 820 € ja Kirkon ulkomaanavulle 604 970 €. Jäljelle jäävästä määrärahasta (500 000 €) esitetään käytettäväksi projektiluontoisiin hankkeisiin 402 647 €, jolloin 97 353 € jää käytettäväksi vuoden 2020 aikana ennalta arvaamattomiin tarkoituksiin. Näistä on jo 50.000 € YKN:n päätöksellä hyväksytty Helsinki-apu yhteishankkeeseen. Eli jäljellä on 47 353 €.

Lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan liittyen on myös #SOVINTO yhteistyökumppani Mary Hoch Center for Reconciliation hakee tukea sota-alueiden rauhanvälittäjien psykososiaalisen tuen järjestämiseksi COVID-19 pandemian aikana yhteensä 25.000 €. Hakemus löytyy liitteenä.

Aikaisemmista avustuspäätöksistä on informoitu myös yhteistä kirkkovaltuustoa. Näin voitaneen edelleenkin menetellä.

Avustusanomukset perusteluineen ovat liitteinä.

Projekti- ja kohdennettuja avustuksia vuodelle 2020 esitetään myönnettäväksi seuraavasti:

 

Suomen Lähetysseura

Suomen lähetysseuralle esitetään myönnettäväksi 160 000 €. Anomuksissa on huomioitu seurakuntayhtymän toiveita siitä, että projektit noudattavat yhtymän strategisia painpisteitä. Samalla lähetysseura on yhteistyön painottamiseksi, päättänyt anoa kohdennettua tukea niille projekteille joihin yhtymän luottamus- ja virkamiesjohto on saanut kutsun tulla mukaan seuraamaan toimintaa. Suomen lähetysseuran projektikohteiden tarkemmat kuvaukset selviävät liitteistä.

 

Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseuralle esitetään myönnettäväksi raamatunkäännöskohteisiin yhteensä 80.000 €. Pipliaseuran hakemuksessa on neljä eri projektia, joihin anotaan tukea. Kaikki projektit täyttävät niitä toivomuksia mitä yhtymä on esittänyt.

 

Projektikohteiden tarkemmat kuvaukset selviävät liitteestä.

Kirkon ulkomaanapu KUA

Kirkon ulkomaanavulle esitetään myönnettäväksi 57.000 €.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) anoo määrärahaa koulutusprojekteihin Ugandan ja Kenian pakolaisleireissä toteuttavaan toimintaan. Toteutuksen suunnittelussa huomioidaan erityisesti vammautuneet lapset ja erityisryhmät. Kuten SLS niin myös Kirkon ulkomaanapu on huomioinut seurakuntayhtymän toiveita avustuskohteista sekä nostanut eislle projekteja johon yhtymän luottamus- ja virkamiesjohto on kutsuttu tutustumaan.

Projektikohteiden tarkemmat kuvaukset selviävät liitteestä.

Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos perusti vuonna 2011 kerjäläisiä, kaupustelijoita ja katutaiteilijoita varten liikkuvan väestön kohtaamispaikka Hirundon (Pääskynen) yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Toiminta on jatkunut vaihtelevin rahoitusjärjestelyin, joihin ovat osallistuneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Kirkkohallitus (vuonna 2010), Helsingin seurakuntayhtymä ja Helsingin Diakonissalaitos.

Koska edellinen projekti on päättynyt 31.12.2019 Diakonissalaitos haluaa nyt jatkaa toimintaa uuden projektin myötä, jossa pyritään myös takaamaan että ne tukitoimenpiteet joita tähän asti ovat toteutuneet saisivat jatkoa.

Tarkemmat tiedot projekteista on kirjattu liitteenä olevaan Helsingin diakonissalaitoksen laatimaan hankeselostukseen.

Medialähetys Sanansaattajat

Medialähetys SANSAlle esitetään myönnettäväksi 35 647 €

Medialähetys Sanansaattajat ovat tulleet mukaan avustustensaajien piiriin uutena tämän vuoden alusta ja heiltä on nyt tullut erilaisia ehdotuksia tukikohteiksi. Aikaisemman periaatteen mukaan SANSA saisi noin 30.000 €. Niistä projekteista jotka SANSA on esittänyt ehdotetaan että kaksi ensimmäistä hyväksytään avustuskohteiksi.

SANSAn hakemus ja projektien kuvaukset on kirjattu liitteissä.

 

Liitteet

24

HDL pääkirja per 31.12.19 all.kirj

25

HDL tulos 31.12.19 all.kirj

26

HankehakemusRomaniaHDLfinal2

27

HDL Pyynto Helsingin seurakuntayhtymalle rahoituksesta

28

RomanianHankeraporttiHDLfinal

29

Suomen Lähetysseura_kohdennetun talousarviotuen hakemus lähetystyölle 2020_Helsingin

30

Suomen Lähetysseura_liite_kohdennetun talousarviotuen hakemus lähetystyölle 2020_Hels

31

SANSA Domini Life -mobiilisovelluksen helsinkiläistäminen ja kansainvälistäminen

32

SANSA Luterilaisen maailmanliiton (LML) globaalin viestinnän hanke 2020-2022

33

SANSA LWF communication project 2020-03-31-Project-plan-CommsNetwork-and-OnlineAcdemy

34

Medialähetys Sanansaattajien 50-vuotishistoriatutkimus 1973-2023

35

Sansan esitys kohdennetuiksi hankkeiksi ja projekteiksi 2020

36

Sosiaalisen median koullutushanke Aasiassa 2020-2021

37

SANSA Yleisövuorovaikutusjärjestelmä Mongoliaan 2020

38

SPS_2020_HSRKY_anomus_yhteistyöhankkeet

39

KUA Kohdistettu TA tuki Helsinki

40

Yhdenvertaisuus KUAssa

41

83_2019_6 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen määrärahojen myöntäminen vuon

42

HDL - Helsingin srkyhtymä allekirjoitettu sopimus

43

Sopimus järjestöille_KUA

44

Lähetysseura sopimus

45

Pipliaseura sopimus

46

Sansa sopimus

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa