Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.06.2020/Pykälä 168

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

71/2020

 

168 §

Rahoituksen myöntäminen Oulunkylän seurakunnan diakoniapainotteiselle kehittämisprojektiprojektille ja erityisnuorisotyön diakoniapinotteiselle kehittämisprojektille

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) myöntää diakoniaprojektien määrärahaa liitteiden mukaisesti Oulunkylän yhteisöruokailut 2020+ –projektiin (2020-2022) sekä Erityisnuorisotyön diakoniapinotteinen kehittämisprojekti (2020-2023),

2) edellyttää, että diakoniaprojektiin määrärahaa saavat seurakunnat  ja yhteiset palvelut antavat projekteista selvityksen vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä,

3) hyvitykset määrärahan käytöstä tuloutetaan kaksi kertaa vuodessa hyväksytyn raportoinnin jälkeen,

4) että projektien ja hankkeiden osalta käytetään ABC-projektisuunnitelmaa ja - raportointilomakkeita hankkeiden edistymisen ja yhdenvertaisen raportoinnin työkaluina

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Oulunkylän seurakunnan yhteisöruokailut 2020+

Alkukäsittelyn ja ABC projektisuunnitelman työstämisen ovat tehneet yhteisödiakoni Anna Handroo, johtava diakoniatyöntekijä Laura Lindroos, kirkkoherra Ulla Kosonen ja hankeasiantuntija Riina Lilja. Edellisten lisäksi projektisuunnitelmaa on käsitellyt diakoniapäällikkö Asta Turtiainen.

Esitettävässä projektissa toimii päätöksen perustana ABC-projektimallin mukainen projektisuunnitelma, joka on liitteenä.

Projektiin esitetään palkattavan projektikoordinaattori ja -työntekijä.

Ehdotus määrärahan kohdistamisesta v. 2020 35 000 €, v. 2021 83 000 €, v. 2022 50 000 €.

Projektin tiivistelmä

Projektin toiminta-aika on 1.8.2020-31.7.2022.

Oulunkylässä on toiminut aiemmin kaksi yhteisöruokailua ja projektin aikana on tarkoitus käynnistää kaksi uutta ruokailua. Yhteisöruokailuissa ollaan konkreettisesti yhdessä ja mukaan kutsutaan osallisuuteen erityisesti niitä, joilla ei ole mahdollisuutta valmistaa itselleen monipuolista ja terveellistä ateriaa tai käydä ravintolassa syömässä. Yhteisöruokailut vastaavat alueen asukkaiden tarpeeseen tulla yhteen. Yhteisöruokailu vähentää köyhyyden aiheuttamaa stigmaa, koska ruokailuun kutsutaan kaikkia, ei vain diakonian asiakkaita. Yksinäisyys lievittyy ja yhteisöllisyys lisääntyy, kun uudet kohtaamiset mahdollistuvat yhteisöruokailuissa. Ihmisten oma toimijuus vahvistuu ja monien ihmisryhmien osallisuus lisääntyy, kun voidaan tarjota erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja yhteisöruokailuissa. Ruuan valmistaminen ja syöminen yhdessä lisäävät osallisuuden kokemusta ja vähentävät yksinäisyyttä.

Yhteisöruokailuiden myötä kirkkojen tilat tulevat monipuolisesti käyttöön. Ruokailujen yhteyteen on helppo liittää muita toimintoja esim. seurakunnan omia ryhmiä sekä tehdä yhteistyötä muiden alueella toimivien järjestöjen kanssa. Näin vahvistetaan sekä alueella toimivia verkostoja, että luodaan puitteita toimia yli seurakuntatyön työalojen. Toistuvaa ruoka-avustusten jakamista osto-osoitusten muodossa voidaan vähentää tarjoamalla ihmisille lämmin ateria kolmena päivänä viikossa seurakunnan eri alueilla.

Diakoniatyöntekijöiden resursseja voi suunnata etsivään työhön ja keskittyä diakonisiin erityistarpeisiin paremmin. Ruokailujen pariin tulee ohjata yhä uusia ihmisiä ja viestiä toiminnasta. Ilman projektia ja lisärahoitusta uusia ruokailuja ei voida aloittaa eikä yhteisöllisyyttä pystytä rakentamaan samalla tavalla. Diakoniatyön paine jakaa osto-osoituksia lisääntyy. Ilman projektia pala moniammatillisuutta jää toteutumatta, sillä yhteisöruokailut ovat mainioita paikkoja moniammatilliseen yhteistyöhön.

 

Projektin tavoitteet

· Oulukylän alueelle vakiinnutetaan neljä yhteisöruokailua

· Yhteisöruokailut ovat osa yhtymän ruoka-apuverkostoa ja niissä hyödynnetään hävikkiruokaa.

· Löydetään n.30 uutta vapaaehtoista mukaan toimintaan.

· Työkokeilupolun rakentuminen yhteistyössä Työraiteet-hankkeen kanssa

 


MESSI – perheille Varustamoissa

Alkukäsittelyn ja ABC projektisuunnitelman työstämisen ovat tehneet erityisnuorisotyön ohjaaja ja lähijohtaja Sanna Parkkinen, projektityöntekijä Minna Njumbe Njikang ja hankeasiantuntija Riina Lilja. Edellisten lisäksi projektisuunnitelmaa on käsitellyt diakoniapäällikkö Asta Turtiainen.

Esitettävässä projektissa toimii päätöksen perustana ABC-projektimallin mukainen projektisuunnitelma, joka on liitteenä.

Messi-projektiin palkataan yksi projektityöntekijä. 

Projektityöntekijä rekrytoidaan tehtävään seurakuntayhtymän työntekijöistä.

Ehdotus määrärahan kohdistamisesta v. 2020 17 500 €, v. 2021 42 000 €, v. 2022 42 000 €, v. 2023 24 500 €.

Projektin tiivistelmä

Projektin toiminta-aika on 1.8.2020 - 31.7.2023.

Snellussa on toiminut vuoden 2019 alkupuolelta vuoden 2020 toukokuuhun Läksykerho- projekti. Projektin tarkoituksena on ollut tukea lasten koulunkäyntiä ja vahvistaa perheiden taitoja ja mahdollisuuksia toimia yhteistyössä koulun kanssa sekä luoda onnistumisen kokemuksia näissä tilanteissa niin lapsille kuin aikuisillekin. Lisäksi tarkoituksena on ollut tuoda maahanmuuttajataustaisia perheitä lähemmäs kantasuomalaisia perheitä ja saada heitä sekä osallistumaan että osallisiksi. Projekti on toiminut Itä-Helsingin alueella ja kerhoja on kokoontunut koulun ja Itäkadun perhekeskuksen tiloissa. Tästä projektista saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja perheiltä saatu palaute on tukenut sitä ajatusta, että tällaiselle työlle on tarvetta. Projektin edetessä on huomattu, että koulun henkilökunta on usein kuormittunutta, eikä tuen tarpeessa olevaa lasta ehditä aina huomioida riittävästi. Perheissä saattaa myös olla tilanne, että vanhemmat eivät pysty auttamaan lastaan koulutöissä, eivätkä myöskään kommunikoimaan koulun kanssa toivotulla tavalla. Projektin päättyessä onkin varsin selvää, että perheiden tuen tarve on jatkuvaa ja tukea tarvitsevia perheitä on paljon.

Keväällä 2020 helsinkiläiset lapset ovat olleet korona-pandemiasta johtuen pitkän ajanjakson etäopetuksessa. Toukokuussa 2020 lapset palaavat hetkeksi kouluun, mutta syksyn tilanteesta ei voida ennustaa mitään. Jo ennen poikkeusajan alkamista Helsingissä on ollut paljon perheitä, joissa lapsen koulunkäyntiä ei vanhempien toimesta ole pystytty tukemaan riittävästi. Tällaisia perheitä ovat erityisesti ne, joissa kielitaito, vanhempien oma koulutus tai jaksaminen ei ole riittävällä tasolla lapsen tukemiseksi. Eristäytyminen on vähentänyt perheiden sosiaalisia kontakteja sekä harrastusmahdollisuuksia ja tätä kautta myös yleistä hyvinvointia. Myös perheväkivallan määrä on tilastojen mukaan kasvanut poikkeusaikana.

MESSI -projektin tarkoituksena luoda yksi helposti alueesta riippumatta monistettava perhetoiminnan malli Varustamoihin. Uudenlaisten seurakunnallisen keskusten syntyessä, haluaa erityisnuorisotyö Snellu olla osaltaan mukana kehitystyössä, jossa tuodaan ammattiosaamista perheiden, lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn.

Projektin tavoitteet

1. Rakennetaan perheille tarkoitetun ryhmätoiminnan malli, jota toteuttavat työntekijät, vapaaehtoiset ja osallistujat itse niin, että mukana ovat Varustamot, alueen seurakunnat sekä yhteistyötahot yhdessä tehden.

2. Tuetaan perheitä koulunkäyntiin, mutta myös muihin arjen asioihin liittyen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ryhmätoiminnassa tehdään asioita yhdessä perheen kanssa, mutta samalla tarjotaan myös kohdennettua tukea. Tällaista tukea voi olla esim. läksyapu, apu lukemisen opetteluun, asiointiapu kela- tai wilma-asioissa, keskusteluapu tai apu kriisitilanteessa. Tarvittaessa oikeanlaisia tukitoimia etsitään yhdessä muiden tahojen kanssa.

3. Luodaan Varustamojen yhteyteen monikulttuurinen tuki- ja ystäväperheverkosto. Tämän avulla edistetään kotoutumista, tuetaan suomen kielen oppimista ja mahdollistetaan saman kaltaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden välistä vertaistuellista jakamista. Tukemisen lisäksi keskitytään myös vahvistamaan perheiden voimavaroja ja luomaan positiivista ajattelua yhdessäolon ja erilaisen tekemisen, kuten kädentaitojen, pelaamisen tai vaikkapa retkien kautta.

4. Toimitaan sillanrakentajana ulkomaalaistaustaisten ja suomalaistaustaisten välillä polarisaation vähentämiseksi yhteiskunnassa. Messi- ryhmien ei anneta muodostua vain tiettyä kulttuurista tai etnistä ryhmää palveleviksi, vaan kutsutaan aktiivisesti mukaan erilaisia perheitä ennakkoluulojen hälventämiseksi.

Liitteet

21

ABC PROJEKTISUUNNITELMA Oulunkylä

22

Ehdotus diakoniaprojektima¨a¨ra¨rahojen jaosta 2020-2021

23

ABC PROJEKTISUUNNITELMA Messi

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa