Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 13.06.2019 Pykälä 199


32/2019

 

199 §

Fördelningen av de svenska församlingarnas budgetramanslag för år 2020 Ruotsinkielisten seurakuntien vuoden 2020 kehysmäärärahan jako

 

Beslutsförslag

Direktören för samfälligheten Juha Rintamäki

 

Gemensamma kyrkorådet fastställer fördelningen av de svenska församlingarnas anslag i budgetramen för 2020 i enlighet med kontraktsprostens meddelande.

***

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa ruotsinkielisten seurakuntien vuoden 2020 talousarviokehyksessä olevan määrärahan jaon lääninrovastin ilmoituksen mukaisesti.

 

 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes/Päätösehdotus hyväksyttiin

 

 

 

Redogörelse

I enlighet med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om fördelningen av de svenska församlingarnas anslag ska de svenska församlingarna sinsemellan under ledning av kontraktsprosten fördela löne- och verksamhetsanslagen samt medlen som reserverats för utrymmen utöver det hyresanslag som beviljas för kyrkorummen.

Kontraktsprosten Daniel Björk har den 5.6.2019 sänt ett brev till kyrkorådet i vilket fördelningen av de svenska församlingarnas löne- och verksamhetsanslag om 2 956 293 €  samt hyresanslaget om 1 163 340 € fastställs. I brevet konstateras att församlingarna enats om att fördela anslagen enligt samma fördelningsgrund som gäller för de finska församlingarna. Fördelningen bifogas som bilaga.

Fördelningen av församlingarnas löne-, verksamhets- och hyresanslag ingår som bilaga till föredragningen. Av bilagorna framgår både de svenska och de finska församlingarnas anslag.

 

***

Seurakuntien määrärahojen jakoperustetta koskevan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaan ruotsinkieliset seurakunnat jakavat palkka- ja toimintamäärärahan sekä muiden kuin kirkkosalien vuokraamista varten annetun tilamäärärahan keskenään lääninrovastin johdolla.

Lääninrovasti Daniel Björk on lähettänyt 5.6.2019 yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen ruotsinkielisten seurakuntien 2 956 293   euron palkka- ja toimintamäärärahan sekä 1 163 340 euron vuokramääräraha jaon vahvistamiseksi. Kirjeen mukaan määrärahat jaetaan seurakuntien kesken samoin perustein kuin suomenkielisten seurakuntien määräraha, joka on liitteenä.

Liitteenä ovat palkka- ja toimintamäärärahan sekä vuokramäärärahan jako seurakuntien kesken. Liitteissä näkyvät sekä ruotsinkielisten että suomenkielisten seurakuntien määrärahajaot.

 

Bilaga

11

Kontraktsprostens i Helsingfors beslut om fördelningen av de svenska församlingarnas anslag

12

Församlingarnas budgetramanslag för år 2020