Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 292

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

577/2020

 

292 §

Hankinnan keskeyttäminen rahavarojen salkunhoitoa koskevassa tarjouskilpailussa

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    keskeyttää varainhoitopalveluiden kilpailutuksen,

2)    pitää saadut tarjoukset salassa ja

3)    tarkistaa välittömästi tätä asiaa koskevan pöytäkirjan pykälän.

Käsittely

Hallintojohtaja Tuohimäki selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

1.                     Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on varainhoitopalvelut Helsingin seurakuntayhty-män ulkoistettavalle salkulle. Kilpailutuksessa valitaan yksi varainhoita-ja, jonka hoitoon ulkoistettavan salkun suuruus on lähtövaiheessa 50 MEUR ja se jakautuu kolmeen erikseen raportoitavaan osaan.

 

2.                     Hankintamenettely

Kyseessä on avoimella menettelyllä toimeenpantu EU-kynnysarvot ylittävä hankinta, josta on lähetetty EU-hankintailmoitus julkaista-vaksi Hilma-ilmoituskanavassa 7.9.2020.

Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan 13.10.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti 8 tarjoajaa.

 

3.                     Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenet-telyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankin-tamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa Hankintayksikkö totesi tarjousten vertailuvaiheessa tehneensä virheen tarjouspyynnön dokumentaatiossa, erityisesti tarjouspyynnön hintalomakkeessa, jolla annettuja tietoja käytetään tarjousten vertailussa. Tehdyn virheen johdosta tarjousten vertailussa käytetty lomake on tulkinnanvarainen ja mahdollistaa eri tavoin hintojen tarjoamisen tarjousvertailuun. Siten tarjousten tasapuolista vertailua ei voida toteuttaa ja täten tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu vaarantuu.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

 

4.                     Tarjousasiakirjojen julkisuus

Koska hankinta tullaan kilpailuttamaan uudelleen, on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa, kunnes hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt jättää hankintamenettelyn toteuttamatta. Salassapidolla pyritään turvaamaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu tulevassa kilpailutuksessa.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa