Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 22.10.2020/Pykälä 268

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

494/2020

 

268 §

Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyöneuvottelukunnan toiminta ja sen mahdollinen jatko

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyöneuvottelukunnan toimintatilanteen.

2) osaltaan luopua nykyisen pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyöneuvottelukunnan sopimuksen mukaisesta säännöllisestä kokoustoiminnasta

3) todeta pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien välistä yhteistyötä jatkettavan joustavalla, seurakuntasektorin ajankohtaisiin erityiskysymyksiin kohdistuvalla seminaarityyppisellä yhteistyömallilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakuntayhtymät perustivat vuonna 2007 yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tavoitteena on tiivistää ja laajentaa seurakuntayhtymien ja seurakuntien keskinäistä yhteistyötä ja edistää yhteistyötä Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakuntien kanssa. Yhteistyötä aloitettaessa neuvottelukunnan ensisijaiseksi tehtäväksi nähtiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamisesta johtuvien toimenpiteiden koordinointi pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien kesken. Toimikunnan tehtäväksi on myös määritelty uusien luovien ratkaisujen etsiminen seurakuntayhtymien yhteistyön lisäämiseksi yhteisessä toiminnossa ja hallinnossa.

Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt yhteistyöneuvottelukuntaan liittymistä kokouksessaan 3.5.2007 §20 ja hyväksynyt sopimuksen neuvottelukunnan perustamisesta.

Yhteistyötoimikunta on epävirallinen toimielin, jonka tehtävistä on määrätty seurakuntayhtymien yhteisten kirkkoneuvostojen hyväksymällä yhteistyösopimuksella.  Neuvottelukunnan jäseniä ovat kunkin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kunkin yhtymän johtava viranhaltija.

Neuvottelukunta on kokoontunut perustamisestaan alkaen kaksi kertaa vuodessa. Kokousten valmisteluvastuu on toteutettu vuorotteluperiaatteella kiertäen kaikkien neljän seurakuntayhtymän kesken. Kokousten valmistelusta ja kokouksissa käsiteltävien aiheiden valinnasta ovat vastanneet seurakuntayhtymien johtavat viranhaltijat. Kokouksiin on osallistunut käsiteltävien aiheiden mukaisesti kyseisistä asioista vastaavia viranhaltijoita ja valmistelijoita. Kokouksista on laadittu muistiot.

Vuosina 2017−2019 neuvottelukunta on käsitellyt kokouksissaan tilannekatsauksina mm. seuraavia aiheita:

-          keskusrekisterien toimintaan ja aluekeskusrekisteiden perustamiseen liittyvä tilannekatsaus pääkaupunkiseudulla (2019)

-          yhtymien taloudelliset tilanteet (vuosittain, 2019)

-          katsaus yhtymien strategioihin (2019)

-          jäsenmäärien kehitys pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymissä (vuosittain, 2019)

-          tiedolla johtamisen hanke Helsingin seurakuntayhtymässä ja brändityöskentely (2019)

-          kirkkohallituksen uudistus- ja kehityspalvelut -hankkeet (ml. Suunta-hanke) (2019)

-          kirkon energia- ja ilmastostrategia ja katsaus yhtymien ympäristötyöhön (2019)

-          tilannekatsaus Kirkko ja kaupunki -sopimusneuvotteluihin (2019)

-          ICT-hankkeiden kehitys- ja yhteistyöhankkeiden tilannekatsaus (2018)

-          hautaustoimen yhteistyöhankkeet ja sähköinen asiointialusta (2018)

-          kirkon valtakunnallinen maine ja tunnettuustutkimus (2018)

-          Sote-uudistuksen vaikutukset seurakuntien ja seurakuntayhtymien työhön (2018)

-          seurakuntien työ Helsinki-Vantaan lentoasemalla (2018)

-          tilannekatsaus EU tietosuoja-asiaan (2018)

-          pääkaupunkiseudun yhteisen vieraskielisen seurakuntatyön organisointi ja rahoitus (2018)

-          pääkaupunkiseudun arabiankielisen ja kiinankielisen seurakuntatyön johtaminen (2018)

-          viestinnän ajankohtaiset asiat ja seurakuntavaalit (2018)

-          Kirkko ja kaupunki -median yhteistyö ja viestinnän kehittäminen (2018)

-          englanninkielisen työn pastorin viran jatko (2017)

-          Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle irtisanoa sopimus pääkaupunkiseudun Palvelevasta puhelimesta (2017)

-          yhteisen mediatoimituksen alkutaival (2017)

-          yhteistä kehittämis- ja tutkimustyötä selvittäneen työryhmän loppuraportti (2017)

-          turvapaikanhakijat, kielteisen päätöksen saaneiden kohtaaminen ja kirkkoturva, kotouttava toiminta ja paperittomat (2017)

-          oppilaitosyhteistyö, keskustelu yhteistyön tavoitteista, tavoista ja syventämisestä

-          yhteistyösopimus HUS:n kanssa (2017)

-          seuraaviin kokouksiin valmisteltavaksi ehdotettavat aiheet (toimintasuunnitelmat), neuvottelukunnan muistiot, valmisteluvastuiden siirtyminen (vuosittain).

Vuonna 2020 kokousten valmisteluvastuu on Helsingin seurakuntayhtymällä. Kevään 2020 kokousta valmisteltaessa todettiin, että neuvottelukunnan roolia, tehtäviä ja toimivaltuuksia tulisi tarkastella suhteessa operatiivisella tasolla seurakuntien kesken tehtävään yhteistyöhön ja suhteessa virallisten hallintoelinten päätösvaltaan kuuluviin asioihin. Asia on noussut esiin neuvottelukunnassa satunnaisesti aiemminkin.

Neuvottelukunnan käsittelemiä ja esittämiä asioita ei lähtökohtaisesti eikä pääsääntöisesti voi käynnistää tai panna täytäntöön ennen kuin asiaa edistävä päätös on tehty kunkin seurakuntayhtymän asiasta päättävässä hallintoelimessä. Kaikkia yhtymiä koskevien kehityshankkeiden käynnistäminen edellyttää vastaavaa hyväksyntää kaikissa yhtymissä. Tämä on koettu neuvottelukunnassa kankeaksi ja turhauttavaksi jopa niin, että keskusteluissa on esitetty pohdittavaksi neuvottelukunnan lakkauttamista. Toisaalta on selvää, että neuvottelukunnan päätöksillä ei voida ohittaa virallisia hallintoelimiä ja niiden päätösvaltaa.

Yhteistyöneuvottelukunnan rinnalla toimii myös muita pääkaupunkiseudun seurakuntien välisiä yhteistyöelimiä ja johtokuntia, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun vieraskielisen työn neuvottelukunta (Viksu) tai Kirkko ja kaupunki -median johtokunta. Seurakuntatyössä yhteistyö tapahtuu usein suoraan työalasta vastaavien viranhaltijoiden välillä.

Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien välisen yhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu ja kehittäminen on tärkeää myös tulevaisuudessa.

Nykyistä yhteistyön mallia toimivammaksi muodoksi jatkossa esitetään yhteistyötä jatkettavan kokoontumalla tarpeen vaatiessa kulloisenkin ajankohtaisen aiheen äärelle asiantuntijatahojen alustusten pohjalta seminaarityyppiseen keskusteluun /työskentelyyn. Tämän kehityssuunnan mukaisesti säännönmukaisista vuotuisista kokoontumisista luovutaan ja tehdään enemmän tilannekohtaista, ajassa liikkuvaa tarkastelua pk. Seudun seurakuntatalouksien toimintaympäristön muutoksiin liittyen.

Sopimus neuvottelukunnan perustamisesta ei sisällä erityisiä kirjauksia neuvottelukunnan toiminnan lakkauttamiseen liittyen. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti se toimielin, jonka päätöksellä jokin yhteistyön muoto on päätetty aloittaa, käsittelee myös toimintaan liittyvät muutokset ja tarvittaessa tekee päätöksen toiminnan lakkauttamisesta.

 

Taloudelliset vaikutukset

Sopimuksesta sinänsä tai siitä irtautumisesta ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia.

 

Liittyminen strategiaan

Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyötä toteutetaan niillä aloilla, joilla yhteistyöstä saadaan taloudellisia, viestinnällisiä tai toiminnallisia etuja.

 

Lapsivaikutusten arviointi

Ei ole.

Liitteet

21

Sopimus pääkaupunkiseudun yhteistyöneuvottelukunnasta

22

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.5.2007 § 20

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa