Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 04.11.2020/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

490/2020

 

77 §

Vartiokylän seurakunnan lausunto Rohkeasti yhdessä tavoitetilaan

 

Päätösehdotus

 

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Rohkeasti yhdessä tavoitetilasta

Käsittely

 

Päätös

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto antoi liitteenä olevan lausunnon rohkeasti yhdessä tavoitetilaan

 

 

Tiivistelmä

 

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.9.2020 päättänyt pyytää lausunnot seurakunnilta rohkeasti yhdessä tavoitetilaehdotuksesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1)    lähettää Rohkeasti yhdessä kevään 2020 keskustelujen koosteen ja tavoitetilaehdotuksen seurakuntaneuvostoille ja yhteisten palveluiden yksiköille lausuntoa varten. Lausunnot pyydetään palauttamaan marraskuun 2020 loppuun mennessä.

 

2)    merkitä muut Rohkeasti yhdessä -prosessin työskentelysuunnitelmat syksyn 2020 osalta tiedoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto toivoi, että lausunnossa huomioitaisiin aloituspäätöksen täsmällisemmät kysymykset:

·         Mikä on yhteinen tahtotila siitä, miten pärjätään jatkossa?

·         Mitä tehdään yhdessä yhteisissä työmuodoissa ja mitä taas seurakunnissa?

·         Mistä karsitaan ja mitä ei enää tehdä?

·         Miten organisoidutaan ja rakennetaan yhteistyön tasoja tai puretaan niitä?

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) teki 15.8.2019 päätöksen (227 §) Hel-singin seurakuntayhtymän eri toimijoiden välisen Rohkeasti yhdessä –työskentelyn käynnistämisestä. Työskentelyn tavoitteena on turvata Helsingin seurakuntien ja yhtymän yhteisten palveluiden toimintaedel-lytykset yhteistyömuotojen vahvistamisella toimintaympäristön haas-teissa.

Rohkeasti yhdessä –työskentelyä pohjustavat kaikki ne toimenpiteet ja linjaukset, joita tehtiin vuosina 2015-2018 Toimintakulttuurin muutos –hankkeen aikana. Taloudellisen tilanteen kiristymisestä liikkeelle läh-tenyt prosessi laajeni säästötoimenpiteiden lisäksi käsittämään monia toimintatapoihin liittyviä uudistuksia, kuten nopeampaa reagointia kä-sillä oleviin asioihin, seurakuntalaisten osaamisen vahvempaa tunnis-tamista, jalkautumista yhä enemmän helsinkiläisten pariin sekä jäsen-lähtöistä ajattelua. 

 

Rohkeasti yhdessä –työskentely on osa Helsingin seurakuntien yh-teistä strategian valmistelua.  Helsingin seurakuntien yhteinen kirkko-valtuusto päätti 13.12.2018 (104 §) siirtyä strategiatyössään prosessi-maiseen ja ilmiöpohjaiseen työskentelytapaan. Työskentelyn kulmaki-viä päätöksen mukaan ovat strategiatyötä selkeästi ohjaava tulevai-suusryhmä (=johtoryhmä), kaksivuotinen hallinnon vuosikello, kahden vuoden välein toistuva haastattelukierros helsinkiläisten tarpeita kos-kien, tulevaisuuspäivät, aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan asetettu kärkitavoite ja Tilannehuone-työskentely. Erityisesti Tilannehuone-työskentely tukee kehittämisalustan tapaan myös Rohkeasti yhdessä –prosessia.

Rohkeasti yhdessä –työskentelyn kevään 2020 tavoitteena oli luoda yhteistä tavoitetilaa, jota olisi mahdollista työstää syksystä 2020 lähtien tarkemmaksi tavoitetilaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi. Näin seura-kuntien ja niiden yhteinen työ mahdollistuu parhaalla mahdollisella ta-valla myös tulevina vuosina, vaikka resurssit ovat jäsenmäärän voi-makkaan laskun vuoksi selkeästi supistumassa. Rohkeasti yhdessä –prosessi kestää kuluvan valtuustokauden eli vuoden 2022 loppuun saakka.

Rohkeasti yhdessä aloituspäätöksessä esitetään prosessille seuraavat täsmällisemmät kysymykset:

• Mikä on yhteinen tahtotila siitä, miten pärjätään jatkossa?

• Mitä tehdään yhdessä yhteisissä työmuodoissa ja mitä taas seu-rakunnissa?

• Mistä karsitaan ja mitä ei enää tehdä?

• Miten organisoidutaan ja rakennetaan yhteistyön tasoja tai pure-taan niitä?

Rohkeasti yhdessä –prosessissa kerättiin kevään 2020 aikana yhtei-sen tavoitetilan pohja-aineistoa kaikkia Helsingin seurakuntien ja yh-teisten palveluiden toimijoita koskevilla Rohkeasti yhdessä –kuukausikysymyksillä (tammi-maaliskuu), rovastikunnallisilla keskus-teluilla, Tilannehuone-työskentelyillä ja kirkkoherrojen työskentelyillä. Osa suunnitelluista työskentelyistä jouduttiin perumaan Korona-tilanteen vuoksi.

Kesän 2020 aikana pohja-aineistosta laadittiin liitteenä oleva kooste ja ehdotus yhteiseksi tavoitetilaksi. (Liitteet I ja II) Tavoitetilan muoto hei-jastelee Rohkeasti yhdessä –prosessin ja jatkuvan strategiaprosessin tiivistä yhteyttä keskenään.  Rohkeasti yhdessä –prosessi on osa laa-jempaa, jatkuvasti käynnissä olevaa seurakuntien yhteistä strategia-prosessia. Jatkuvan strategiaprosessin lähtökohtana on, että itsenäiset seurakunnat laativat paikallisesti omat strategiset linjauksensa, mutta Helsingin seurakuntien ja niiden yhteisen työn kokonaisuutta on tä-män lisäksi tärkeää ja mahdollista tarkastella myös yhdessä. Minkälai-seen tulevaisuuteen haluamme paikallisten tarpeiden lisäksi olla yh-dessä matkalla? Miten varmistamme yhdessä sen, että kirkko on läsnä helsinkiläisille myös tulevina vuosina?

 

Ehdotus tavoitetilaksi on siten yhdistelmä Rohkeasti yhdessä –prosessin tämän valtuustokauden tavoitteita ja jatkuvan strategiapro-sessin vielä pidemmälle tähtääviä tavoitteita. On olennaisen tärkeää, että nämä kaksi lähtökohtaisesti limittäistä prosessia kulkevat valmiste-lun kaikissa vaiheissa samaan suuntaan. Tavoitetilaehdotuksessa olevat arvot, tunnuslause ja tavoitetila eli visio yhdistävät sekä Rohke-asti yhdessä -prosessia että jatkuvaa strategiaprosessia.

Tarkoituksena on, että pidemmän tähtäimen tavoitteita ja syksyllä 2019 luodun tilannekuvan haasteisiin vastaamista tarkastellaan lähemmin muiden muassa jatkuvaan strategiaprosessiin kuuluvan Tulevaisuus-päivän 14.11.2020 yhteydessä. Tavoitetilaehdotuksen lopussa luetellut toimenpide-ehdotukset liittyvät ennen kaikkea tämän valtuustokauden tavoitteisiin ja siten Rohkeasti yhdessä –prosessiin.

Mikäli Rohkeasti yhdessä –prosessin omistajana toimiva yhteinen kirk-koneuvosto voi hyväksyä ehdotuksen yhteiseksi tavoitetilaksi, se voi lähettää kevään keskusteluista laaditun koosteen ja tavoitetilaehdo-tuksen seurakuntaneuvostoille ja yhteisten palveluiden yksiköille lau-suntoa varten. Tämän jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto voi käsitellä saatua palautetta marraskuun kokouksissaan ja lähettää esityksensä yhteisestä tavoitetilasta yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka puolestaan voi päättää lopullisesta yhteisestä tavoitetilasta 10.12.2020.

Yhteisen tavoitetilan lisäksi Rohkeasti yhdessä –prosessia on tarkoitus edistää syksyllä 2020 erityisesti neljän asiakokonaisuuden osalta: alu-eellisen kiinteistöstrategian laatiminen, yhteisten palveluiden ja seura-kuntien välisen työnjaon kehittäminen, erilaisten rakennemalliskenaa-rioiden luominen sekä talouden tasapainottaminen. Valittu painotus perustuu erityisesti kirkkoherrojen kevätseminaarissa 18.-19.5.2020 il-maistuihin toiveisin.

Edellisiä asiakokonaisuuksia on tarkoitus edistää muiden muassa eri-laisten joko kaikille avoimien tai tietylle osallistujajoukolle suunnattujen temaattisten Tilannehuone-työskentelyjen avulla. Seurakuntayhtymän johtoryhmä on kutsunut kesäkuussa kokoon kaksi Tilannehuone-työskentelyjen suunnitteluryhmää, jotka valmistelevat seurakuntien ja yhteisten palveluiden välisen työnjaon kehittämiseen (pj Yhteisen seu-rakuntatyön johtaja Stefan Forsén) ja rakennemallien selvittämiseen tähtääviä työskentelyjä (pj yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen).

Molempien Tilannehuone-työskentelyjen suunnitteluryhmän tehtävä-nä on kehittää oman aihepiirinsä teemoista Helsingin seurakuntia ja niiden yhteisiä palveluja laajasti osallistava Tilannehuone-työskentelyjen sarja ja vastata yhdessä Tilannehuone-tiimin kanssa näiden toteutuksesta syksyn 2020 aikana. Suunnitteluryhmät eivät tee käsiteltävistä asioista omia linjauksiaan, vaan päätöksenteko tapahtuu normaalin päätöksentekojärjestelmän puitteissa.

Syksyn 2020 aikana kerätty aineisto työskentelyistä etenee vuoden lo-pussa ensin Rohkeasti yhdessä –ohjausryhmän ja tämän jälkeen vuo-den 2021 tammikuussa yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.  Mo-lemmat Tilannehuone-työskentelyjen suunnitteluryhmät ovat käynnis-täneet työnsä elokuun puolivälissä ja ensimmäisten Tilannehuone-työskentelyjen olisi tarkoitus alkaa syyskuun puolivälissä.

Tämän lisäksi alueellisen kiinteistösuunnitelman laadintaa edistetään kiinteistöjohtaja Kai Heinosen johdolla Investointi- ja priorisointityö-ryhmän toimesta. Mahdollisesti myös tähän kokonaisuuteen liittyy syk-syn aikana Tilannehuone-työskentelyjä.

Keskeisenä tavoitteena koko Rohkeasti yhdessä –prosessissa on ta-louden tasapainottaminen ja tulevaisuuden toimintaedellytysten tur-vaaminen. Tähän tähtäävät niin yhteisten palveluiden ja seurakuntien työnjaon selkeyttäminen, rakenneratkaisujen selvittäminen kuin alu-eellisen kiinteistösuunnitelman laatiminenkin. Näiden lisäksi talouden tasapainottamistarpeet ja –mahdollisuudet selvitetään ja kootaan yh-teen. Työskentelyn tavoitteena on aiempien laskelmien pohjalta laatia talouskehyslaskema vaihtoehtoisine skenaarioineen vuoteen 2026 as-ti. Laskelmassa otetaan huomioon erityisesti vero- ja toimintatulojen sekä henkilöstö- ja kiinteistömenojen kehitys. Työskentelyssä laadi-taan myös toimenpidesuunnitelma talouskehyksen toteuttamisen mahdollisuuksista.

Lisäksi syksyn aikana on tarkoitus järjestää kevään tapaan rovastikun-nallisia keskusteluja, joissa mukana olisivat ainakin rovastikunnan kirkkoherrat ja seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat sekä yhtei-sistä palveluista yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén ja Rohkeasti yhdessä –prosessin koordinoija Minnamari Helaseppä.

 

Liitteet

3

Kevään 2020 RY-keskustelujen kooste ja ehdotus yhteiseksi tavoitetilaksi

4

Rohkeasti yhdessä Vartiokylän seurakunnan lausunto 041120

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa