Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 27.08.2020/Pykälä 203

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

519/2020

 

203 §

Puhtaanapidon tuotteita koskevan hankinnan keskeyttäminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    merkitä tiedoksi oheisen puhtaanapidon tuotteita koskevassa hankinta-asiassa tehdyn hankintaoikaisuvaatimuksen,

2)    poistaa tekemänsä hankintapäätöksen § 149, 28.05.2020,

3)    hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn johdosta ilmi tulleiden seikkojen perusteella keskeyttää kyseisen hankinnan hankintalain 125 ja 132 §:n nojalla,

4)    pitää saadut tarjoukset salassa julkisuuslain 24.1 §:n 17 kohdan nojalla ja tarkistaa välittömästi tämän pöytäkirjan pykälän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto teki 28.5.2020 puhtaanapidon tuotteiden hankintaa koskevassa asiassa hankintapäätöksen § 149, josta tehtiin 8.6.2020 hankintaoikaisu. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on vaadittu tarjousvertailun uutta suorittamista siten, että kyseisen tarjoajan tarjous on mukana vertailussa. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on todettu, että tarjoaja täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset ja palvelukuvauksen erityiset edellytykset.

Hankintaoikaisun käsittelyn yhteydessä hankintayksikkö on havainnut, että tarjouspyyntöön on jäänyt olennaisia virheitä. Tarjouspyynnössä tai sen ”Palvelukuvaus” –liitteessä ei ole erikseen edellytetty yksilöityjä, tilaajan tarpeisiin välttämättömien tuotteiden ja toimitusten kuvauksia. Näin ollen hankintamenettelyyn on jäänyt riski tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arvioinnin epäselvyydestä. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään riittävän selkeästi määritelty tuotteiden hinnoittelun ja alennusprosenttien lähtökohtana olevien hintojen ilmoittamistapaa, jolloin hintojen ilmoittamisen mekanismi on mahdollistanut tarjoajille erilaisten mekanismien ja lähtökohtien käytön, minkä tuloksena on ollut tarjousvertailuvaiheessa keskenään vertailukelvottomat tarjoukset. Tarjoajien keskinäisen tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi hankintayksikkö ei voi toteuttaa alkuperäisellä tarjouspyynnössä linjatulla tavalla tarjousten vertailua.

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään lain 123 §:ssä. Hankintalain esitöiden mukaan hankintamenettelyn keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen on perustunut todellisiin syihin. Todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, jota ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Hankintaoikaisun käsittelyn yhteydessä havaittujen, yllä todettujen tarjouspyynnön virheellisyyksien perusteella puhtaanapidon tuotteita koskevan hankinnan keskeyttämiselle on hankintalaissa tarkoitettu perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin. Näin ollen hankinta keskeytetään ja kilpailutetaan mahdollisimman pian uudelleen.

Koska hankinta tullaan kilpailuttamaan uudelleen, hankintayksikkö pitää saadut tarjoukset salassa, kunnes hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä. Salassapidolla pyritään turvaamaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu tulevassa kilpailutuksessa.

Liitteet

24

Hankintaoikaisuvaatimus Kembek Oy 080620

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa