Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 07.05.2020/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

27/2020

 

126 §

Vuosien 2021-2023 käyttötalouden talousarviokehyksen määrittäminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)                 antaa seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 laatimisohjeen ja hyväksyä ohjeeseen sisältyvän vuosien 2021–2023 käyttötalouden talousarviokehyksen

2) määrittää seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärä-
rahaksi 31,8 milj. euroa vuodelle 2021

3) varata talousarviokehykseen 664.550 euroa diakonisia hankkeita ja
diakonialeirejä varten

4)                 hyväksyä seurakuntien seurakunnallisen toiminnan tilamäärärahat
  12,5 milj. euroa ja sisäiset vuokrat

5) hyväksyä lisämäärärahan 82.500 euroa vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi seuraavasti:

Matteus seurakunta 30.000 euroa englannin- ja venäjänkieliselle
  työlle

Roihuvuoren seurakunta 15.000 euroa englanninkieliselle työlle

Herttoniemen seurakunta 15.000 euroa arabiankieliselle työlle

Kallion seurakunta 22.500 euroa kiinan- ja vironkieliselle työlle

6) pyytää seurakuntaneuvostoilta suunnitelman vuosille 2021-2023 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä

7) määrittää yhteisten palveluiden kehysmäärärahaksi 35,9 milj. euroa ja koko Helsingin seurakuntayhtymän suorituslisän määrärahaksi 0,65 milj. euroa

8)                 ilmoittaa seurakuntaneuvostoille määriteltyjen jakoperusteiden mukaan jaetut osuudet.

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta poistamalla kohdasta 5) Roihuvuoren seurakunta 15.000 euroa englanninkeliselle työlle, ja että kohdassa 5) hyväksytään näin ollen lisämäärärahana yhteensä 67.500 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutettuna.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) antaa seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 laatimisohjeen ja hyväksyä ohjeeseen sisältyvän vuosien 2021–2023 käyttötalouden talousarviokehyksen

2) määrittää seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärä-rahaksi 31,8 milj. euroa vuodelle 2021

3) varata talousarviokehykseen 664.550 euroa diakonisia hankkeita ja diakonialeirejä varten

4) hyväksyä seurakuntien seurakunnallisen toiminnan tilamäärärahat 12,5 milj. euroa ja sisäiset vuokrat

5) hyväksyä lisämäärärahan 67.500 euroa vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi seuraavasti:

Matteus seurakunta 30.000 euroa englannin- ja venäjänkieliselle työlle

Herttoniemen seurakunta 15.000 euroa arabiankieliselle työlle

Kallion seurakunta 22.500 euroa kiinan- ja vironkieliselle työlle

6) pyytää seurakuntaneuvostoilta suunnitelman vuosille 2021-2023 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä

7) määrittää yhteisten palveluiden kehysmäärärahaksi 35,9 milj. euroa ja koko Helsingin seurakuntayhtymän suorituslisän määrärahaksi 0,65 milj. euroa

8) ilmoittaa seurakuntaneuvostoille määriteltyjen jako-perusteiden mukaan jaetut osuudet.

 

Selostus

Vuosien 2021–2023 talousarviokehyksen laadinnassa on otettu huomioon yleisen taloudellisen tilanteen kehitysarviot ja niiden vaikutus verotulojen kehitykseen kuluvana vuonna ja suunnittelukaudella. Seurakuntayhtymän tulevien vuosien talouden edellytyksiä arvioitaessa on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys.

 

Käyttötalousosan kehys

Seurakunnille on hyvien tilinpäätösten myötä kuitenkin osoitettu lisämäärärahoja 3,0 milj. euroa vuonna 2018, 4,9 milj. euroa vuonna 2019 ja 2,1 milj. euroa vuonna 2020. Nämä lisämäärärahat on tarkoitettu kertaluontoisiksi ja niillä on ollut tarkoitus tasoittaa isojen säästöjen vaikutusta seurakuntien toimintaan. Vuodelle 2021 ei esitetä lisämäärärahoja. Henkilöstön osalta tulee suunnitelmia tehtäessä käydä painopistekeskustelu rakenteesta ja osaamisen painotuksista.  

Johtoryhmä esittää, että tilamäärärahoja ja sisäisiä vuokria korotetaan vuodelle 2021 1,4 %.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintamäärärahoihin (peruskehys) vuosille 2021 - 2023 on tehty -1,5 %:n leikkaus. Seurakuntien tilamäärärahoihin ei ole tehty leikkausta tai korotusta vuosille 2022-2023. Vuosien 2022-2023 osalta määrärahojen taso on suuntaa antava ja tasoa ennakoidaan uudelleen talousarvion valmistelun yhteydessä syksyllä 2020 ja ne määritellään lopullisesti kunkin vuoden talousarviokehyksen antamisen yhteydessä.

Lähtökohdat talousarviokehyksen valmistelulle on esitetty talous- ennusteessa vuoteen 2026 asti. Lähtökohta talousennusteelle on jäsenmääräkehitys, johon perustuu verotuloarvio. Toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate on talousarviokehys. Talousarviokehyksen ennuste on rakennettu -1,5 % vuosittaisen määrärahojen pienenemisen pohjalta. Tämä perustuu jäsenmäärän pienenemiseen ja verotulojen kehitysennusteeseen ennen koronaviruspandemian alkamista.

Pandemian ja sen aiheuttamien toimenpiteiden talousvaikutuksia on vaikea tässä vaiheessa ennakoida. Vaikutukset esimerkiksi verotulokertymään tulevat viiveellä. Tässä vaiheessa arvioidaan verotulojen vähenevän arvioituun verrattuna 5 % vuonna 2020 pandemian aiheuttamien seurausten vaikutuksesta. Vuoteen 2021 ulottuvien taloudellisten vaikutusten arvioidaan alentavan verotuloja 2,5% aiempaan arvioon verrattuna. Sijoitustoiminnan tuottoihin tuo epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy epävarmuus realisoitavien kiinteistöjen kysynnästä, hintatasosta, rakennuskustannusten kehityksestä. Investointien taso tulee mitoittaa siten, että ne voidaan pitkällä aikavälillä rahoittaa vuosikatteella. 

Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön käytössä on kehysmäärärahan lisäksi toiminnasta aikaisemmin säästyneet määrärahat.

Kirkollisverotuloarvioissa on arvioitu jäsenmäärän kehitykseksi -1,5 %.

Kehysbudjettiin sisältyvät seuraavat verotuloarviot, joissa määrät ovat miljoonina euroina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurakunnallisen ja yhteisten palveluiden kehysmäärärahan määrittäminen vuodelle 2021

Seurakunnallisen toiminnan vuoden 2021 määrärahaksi esitetään yhteensä 45,1 milj. euroa (2020 47,4 milj. euroa). Tämä sisältää:

- varsinaisen palkka- ja toimintamäärärahan 31,2 milj. euroa

- lisämäärärahan 82.500 euroa vieraskielisen seurakuntatyön toimin  nasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi

- Tuomiokirkkoseurakunnalle yhteisten tehtävien hoitamiseen 599.000
  euroa

- tilamäärärahan 12,5 milj. euroa (vuonna 2020 12,3 milj. euroa)

- Seurakuntien tilamääräraha on tiloista perittävän sisäisen vuokran   suuruinen.

Seurakuntien toiminnan diakoniset haasteet otetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahojen jakoperusteen mukaan huomioon myöntämällä erillismäärärahoja seurakuntien diakonista toimintaa varten. Talousarviokehykseen on otettu 635.000 euroa tätä tarkoitusta varten. Seurakunta voi myös hakea tukea diakonialeiritoimintaan. Leirien määrärahavaraus on vuodelle 2021 29.550 euroa.

Seurakunnallisen toiminnan määrärahan jakoperusteet noudattavat vuoden 2011 voimaan astuneita laskentaperusteita. Laskenta-perusteet ovat seuraavat:

1) ruotsinkielisten seurakuntien osuus on niiden väkilukusuhde siten laskettuna, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %.

2) ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä

3) suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että 0–18 -vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla (perustana tilanne 31.12.2018)

4) kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa.

Yhteisten palveluiden (yhteinen hallinto, yhteiset seurakunnalliset tehtävät sis. avustukset, ympäristö- ja hautaustoimi ja kiinteistötoimi) kehysmäärärahaksi esitetään yhteensä 35,9 milj. euroa. Tämän lisäksi suorituslisään varataan 0,65 milj. euroa, joka vuoden 2021 aikana jaetaan toteutuman perusteella seurakuntien ja yhteisten palveluiden talousarviokehyksiin.

 

Henkilötyövuosikiintiö

Henkilötyövuosikiintiö on seurakunnittain ja yhteisten palveluiden yksiköittäin laskettu vuosittainen enimmäismäärä seurakunnan/yksikön henkilötyövuosille. Seurakunnille henkilötyövuosikiintiö on suositusluonteinen. Henkilöstömenot muodostavat suurimman osan seurakuntien ja yhteisten palveluiden menoista. Liitteenä olevassa henkilötyövuosilaskelmassa on esitetty suunnitelma, jossa henkilötyövuosikiintiö vähenisi vuosittain 3,0 % vuosina 2021-23. Henkilötyövuosikiintiön vähennys on talousarviokehystä suurempi muun muassa siksi, että palkkojen sopimuskorotus nostanee henkilöstömenoja.

 

Liitteet

11

Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje

12

Suunnitelmalomake vuosille 2021-2023 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa