Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 07.05.2020/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

71/2020

 

133 §

Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2020 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa, uusien projektien käsittely

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) kohdentaa diakoniaprojektien määrärahaa liitteen mukaisesti Varustamot käynnistäminen –projektiin (2020-2022) sekä Salatut Elämäntaidot -projektiin Malmin seurakuntaan (2021-2022),

2) edellyttää, että diakoniaprojektiin määrärahaa saavat seurakunnat  ja yhteiset palvelut antavat projekteista selvityksen vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä,

3) hyvitykset määrärahan käytöstä tuloutetaan kaksi kertaa vuodessa hyväksytyn raportoinnin jälkeen,

4) että projektien ja hankkeiden osalta käytetään ABC-projektisuunnitelmaa ja - raportointilomakkeita hankkeiden edistymisen ja yhdenvertaisen raportoinnin työkaluina,

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiivistelmä

Diakoninen kehitystyö edellyttää ketteryyttä ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Hankkeissa tulee yhä enemmän kiinnittää huomiota verkostomaiseen, innovatiiviseen ja kokeilevaan työotteeseen. Projektien ja hankkeiden integroiminen muuhun toimintaan on merkittävää alusta alkaen. Kirkkoherra tai yksikön esimies vastaa hankeen edistymisestä yhdessä seurakuntaneuvoston/yhteisen kirkkoneuvoston kanssa. Projektin kesto voi olla 1-3 vuotta.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää palkka- ja toimintamäärärahaan mahdollisesti lisättävästä summasta. Päätös voidaan tehdä vuotta 2020 tai vuosia 2020 - 2022 koskevana.

Päätöksen jälkeen voidaan aloittaa työskentely sovittavan aikataulun mukaisesti. Päätöksen perustana toimii Helsingin seurakuntayhtymän ABC-projektimallin mukainen projektisuunnitelma. Mallin käyttöön tarjotaan koulutusta vuosittain

Ohjausryhmä seuraa hankkeen edistymistä ja työn kehittymistä säännöllisesti. Ohjausryhmän nimittää kirkkoherra. Ohjausryhmä kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto on talousarvion kehyksestä päättäessään varannut erillisen määrärahan seurakunnan diakonisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Vuoden 2020 kehyksessä tämä raha on 675.000 euroa diakoniaprojekteihin ja diakonialeirien tukemiseen. Tästä on aikaisemmin kohdennettu vuoden 2020 projekteihin kaikkiaan 474 000.

Kullekin vuodelle on tehtävä puolivuosittain ABC-projektimallin mukainen raportointi, jossa kerrotaan hankkeen edistymisestä.

Liitteenä kokonaiskuvaus Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2020 talousarvioesityksessä päättyneistä, meneillään olevista ja aloittavista projekteista.

Selostus

Hankkeiden ja projektien työstämisessä on käytetty ABC projektimallia.

 

Salatut elämäntaidot

Salatut elämäntaidot projektin ja ABC projektisuunnitelman ovat työstäneet Anette Henttinen ja Ilkka Kanerva sekä työstämiseen ovat osallistuneet vt diakonian päällikkö Mare Kinanen ja hankeasiantuntija Riina Lilja 2019 projektivalmisteluissa.

Salatut elämäntaidot ovat olleet YKN käsittelyssä joulukuussa 2019. Malmin seurakunta halusi tarkentaa omaa osuuttaan projektissa ja se käsiteltiin Malmin seurakuntaneuvostossa uudelleen maaliskuussa 2020 ja on nyt hyväksytty aloittavaksi projektiksi vuoden 2021 alusta.

Salatut elämäntaidot –hankkeen tarkoituksena on jalkauttaa seurakuntiin koulutyön tekemisen toimintamalli, jossa koulutyötä toteutetaan vankassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa ja joka vastaa tulevaisuuden koulutyön tekemisen tarpeeseen sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Toimintamallin tarkoituksena on vastata koulujen eli oppilaiden ja opettajien tarpeeseen kehittää syrjäytymisriskissä olevien lasten ja nuorten tunne-ja ryhmätyöskentelytaitoja. Tarkoituksena on luoda alueelle koulutyön toimintamalli, jossa alakoulujen luokille käydään toteuttamassa organisoitua tunne-ja ryhmätyöskentelytaitojen opetusta. Tavoitteena on siis tuoda koululaisten elämään lisää turvallisia aikuisia, jotka työskentelevät yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opetusta toteuttaa seurakunta yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Ehdotus määrärahan kohdistamisesta v. 2021 40 000€ ja 2022 30 000€

 

Varustamot käynnistäminen

Alkukäsittelyn ja ABC projektisuunnitelman työstämisen ovat tehneet vt diakonian päällikkö Mare Kinanen ja hankeasiantuntija Riina Lilja. Edellisten lisäksi projektisuunnitelmaa ovat käsitelleet hallintojohtaja Juha Tuohimäki ja controller Jyrki Mäkeläinen ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén.

Nyt esitettävissä hankkeessa on ja päätöksen perustana toimii ABC-projektimallin mukainen projektisuunnitelma. Projektin dokumentit liitteinä.

Yhteisen seurakuntatyön organisaation uusi malli on hyväksytty marraskuussa 2019. Uuden organisaation rakenteessa ovat mukana Varustamot, joiden kautta yhteinen diakonia myös toteutuu. Varustamot ovat diakonisia matalankynnyksen paikkoja, joita kehitetään yli ammattikunta- ja maantieteellisten rajojen yhteistyössä järjestöjen ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Varustamo on myös Rohkeasti yhdessä – Modigt tillsammans yhteiskehittämisen alustana sekä toimii Tilannehuoneen kansalaisareenana.

Varustamojen koko kaupungin kattavan kokonaisuuden käynnistäminen ja organisoiminen tapahtuvat laajassa yhteistoiminnassa seurakuntien ja yhteisten palvelujen kanssa. Käynnistäminen tulee tehdä tavoitteellisesti ja koordinoidusti. Paikallisten varustamoiden toiminnanjohtajat ja kokonaiskoordinoinnista vastaava työntekijä rakentavat kestävän pohjan tulevaisuuden seurakuntatyölle ja alueelliselle yhteistoiminnalle muiden toimijoiden kanssa.

Ydintavoitteina mm.

1. Keskitetty diakoninen palvelukokonaisuus helsinkiläisille lähellä saavutettavissa

2. Osallisuus, toimijuus, vapaaehtoisuus ja kokemusasiantuntijuus aktiivisessa käytössä

3. Seurakuntien ja yhteisen työn yhteistoimintamalli helsinkiläisten tukemisessa

4. Yhteiskunnallisten toimijoiden ja palveluiden keskittämisen malli

5. Diakonisen palvelukeskuksen yhteinen tavoitettavuusjärjestelmä (puhelin, verkkoajanvaraus jne.)

6. Kriisiajan valmiuksien malli ja tilojen nopea muuntuvuus akuutin hädän tukemisessa; roolitus, varustautuminen ja osaamisen jatkuva koulutus. Suunnitelmat ja valmiuksien ylläpito.

 

Varustamojen käynnistämiseen esitetään yhtä kokonaiskoordinaattoria sekä kiinteistöalan työntekijää (suntio), joiden tehtävänä on 2020-2022 rakentaa Varustamotoiminnan perusta ja koko kaupunkia koskevat verkostot siihen valmiuteen, että toiminta voi vakiintuneena rakenteena jatkaa kehittymistään toiminnanjohtajien ja Varustamojen ydinryhmän johdossa osana yhteisen työn organisaatiota sekä seurakuntayhteistyötä.

Varustamokoordinaattori ja suntio rekrytoidaan tehtäväänsä seurakuntayhtymän työntekijöistä.

Ehdotus määrärahan kohdistamisesta v. 2020 84 000€, v. 2021 84 000€, v. 2022 84 000€.

Liitteet

22

Malmi ABC Projektisuunnitelma, Salatut ela¨ma¨ntaidot

23

Projektikuvaus Varustamot

24

Projektisuunnitelma Varustamot

25

Ehdotus diakoniaprojektima¨a¨ra¨rahojen jaosta 2020

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa