Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.03.2020/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

25/2020

 

93 §

Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)  allekirjoittaa ja omasta puolestaan hyväksyä Helsingin seurakunta-yhtymän vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,

2)  jättää Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilin-päätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

3) merkitä tiedoksi seurakuntien toimintakertomukset ja

4)  esittää Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilin-päätöksen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja seurakuntien toimintakertomukset tiedoksi.

5)  valtuuttaa hallintojohtajan tarvittaessa tekemään nyt allekirjoitettuun toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

 

Käsittely

Juha Tuohimäki selosti asiaa.

 

Tilinpäätöskirjan yhteisen kirkkoneuvoston toimintakertomukseen lisätään yhteisen kirkkoneuvoston asettamat sijoitusneuvottelukunta, sääntötyöryhmä ja tarkastustoimikunta sekä niiden jäsenet.

 

Poikkeustilanteesta johtuen jokaiselle paikalla olevalle jäsenelle lähetetään erikseen tilinpäätöksen allekirjoitussivu, joka pyydetään palauttamaan allekirjoitettuna.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 ovat liitteenä. Seurakuntien toimintakertomukset ovat omana liitteenä.

 

 

Tilinpäätöksen tarkastelu

 

Vuosikate kertoo kuinka paljon verotuloista ja rahoitustuotoista on jäänyt toimintajäämän, keskusrahastomaksujen ja rahoituskulujen jälkeen käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Investointien nettomeno on investointien rahoittamiseen tarvittu rahamäärä. Talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa, kun vuosikate riittää kattamaan käyttöomaisuuden kulumista vastaavat poistot.

Vuoden 2019 tulos ilman rahasijoitusten arvon muutosta (+12,5 milj. euroa) oli -2,8 milj. euroa alijäämäinen. Arvonmuutos mukaan lukien tulos on 10,2 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviossa budjetoitu alijäämä oli -3,6 milj., joten alijäämä toteutui 0,8 milj. euroa pienempänä kuin oli budjetoitu.  Toimintatuotot olivat 1,1 milj. euroa (6,2 %) suuremmat kuin oli budjetoitu. Toimintakulut toteutuivat 0,5 milj. euroa (0,4 %) alle budjetoidun. Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 0,6 milj. euroa edellisvuotta suuremmat (0,6 %), mutta jäivät budjetoidusta 1,0 milj. euroa.

Käyttötalouden toimintakate oli 1,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä parempi. Vuoteen 2018 verrattuna toimintakate heikkeni 7,2 milj. euroa.  Toimintatuotot kasvoivat 0,3 milj. ja toimintakulut kasvoivat 7,6 milj. euroa (josta henkilöstökulujen osuus +3,9 milj. euroa).

Kirkollisveron tuotto kasvoi 0,7 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Kirkollisverotulot toteutuivat 0,8 milj. euroa alle talousarvion. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat esim. ansiotason muutokset, jäsenkehitys, työikäisen väestön määrän väheneminen, suhdannevaihtelut, verotilitysjärjestelmän aiheuttamat poikkeamat sekä verotuksen perusteissa tapahtuvat muutokset.

Vuoden 2019 vuosikate (tuottojen ja kulujen erotus) ilman sijoitusten arvonalennuksesta johtuvaa palautuskirjausta (+12,5 milj. euroa) oli 5,6 milj. euroa. Palautuskirjaus huomioiden vuosikate oli 18,1 milj. euroa. Rahoitustoiminnan tuotto sijoitusten arvonmuutokset huomioiden oli +19,9 milj. euroa (edellisenä vuonna -10,6 milj. euroa). Keskimäärin viime vuosina rahoitustoiminnan nettotulos on ollut +10 milj. euroa/vuosi. Vuosikatteesta tehtävien poistojen (8,5 milj. euroa) jälkeen tilikauden alijäämä oli -2,3 milj. euroa ja arvonmuutos huomioon ottaen +10,2 milj. euroa.

Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakuntayhtymän talouden tilanteen vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien 2021–2023 talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös pitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän taloudelle asetetut tavoitteet niin, että talouden tasapaino turvataan.

Seurakuntayhtymän talouden edellytyksiä arvioitaessa pitkällä aikavälillä on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys. Jäsenmäärän väheneminen on jo vaikuttanut heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen, joskin muutoksen vaikutus painottuu tuleviin vuosiin. Ansiotulojen nousu kompensoi jäsenmäärän vähenemisen vaikutusta kirkollisverotuottoihin. Kirkollisverokertymän näkymä on haastava erityisesti vuoden 2022 jälkeen, johon asti kirkollisverotulojen ennakoidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla. Seurakuntayhtymän talouden näkymät edellyttävät, että toimitilojen sekä henkilöstön määrää vähennetään pidemmällä aikavälillä siten, että saavutetaan taso, jossa vuosikate riittää keskimääräisten investointien kattamiseen. Henkilöstön vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta.

 

Esitys tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos                                                           9 695 396,02

Poistoeron vähennys                                                   533 222,84

Tilikauden ylijäämä                               10 228 618,86

 

Tilikauden ylijäämä on 10 228 618,86 euroa, joka esitetään siirrettäväksi taseen yli- ja alijäämä –tilille.

 

Liitteet

10

Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

11

Seurakuntien toimintakertomukset

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa