Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 07.11.2019 Pykälä 325


485/2018

 

325 §

Yhteisen seurakuntatyön uusi organisaatio

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto 

1)    merkitsee yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseen liittyvän selonteon tiedoksi sekä 

2)    antaa tehtäväksi valmistella lopullisen ehdotuksen käydyn saatekeskustelun pohjalta tämän vuoden aikana.

 

Käsittely

Stefan Forsén selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Aina sopiva yhteistyökumppani

Uudessa Yhteisen seurakuntatyön keskuksessa toimitaan lähempänä seurakuntia siten että Yhteinen seurakuntatyön keskus muodostaa asiantuntijaorganisaation, joka aina toimii seurakuntien kanssa, tai seurakuntien kautta, ja sen tavoite on kehittää seurakunnallista toimintaa, ennakoida ja sanoittaa ilmiöitä, mahdollistaa kokeiluja sekä osallistua jatkuvan strategiaprosessiin ja strategian luomiseen.

Luodaan mahdollisuuksia yhä tehokkaampaan yhteistyöhön yhteisten työmuotojen asiantuntijoiden ja seurakuntatyöhön erikoistuneiden työntekijöiden välillä ajatellen sitä, että tulevaisuudessa joudutaan, henkilöstön määrän vähentyessä, priorisoimaan ja tekemään valintoja sekä päättää mistä luovutaan. Kun yhteisen seurakuntatyön keskus ei enää voi palkata työntekijöitä hoitamaan uusia seurakunnallisia tehtäviä, herää tarve sopia työnjaosta ja kustannuksista paikallisesti/alueellisesti.

Yhteisen seurakuntatyön uudistuksen alussa toteutetaan myös tarvittava sopeutus 2019 kehyksestä –9% vuoteen 2023 mennessä.

Toimintayksikkö 1

Varustamoissa kehitetään ja toteutetaan diakoniatyötä moniammatillisesti, lähellä seurakuntia ja yhdessä seurakuntien/rovastikuntien kanssa, alueyhteistyönä tai muulla tavalla. Toimintaperiaate sama kuin Kampin kappelissa; paikalla on aina työntekijä jonka kanssa voi keskustella. Konseptiin kuulu myös Waste & Feast ravintola, työllistämistoimintaa, vapaaehtoistoiminnan eri muodot, raha-asianneuvontaa, erityisdiakonia, erityisnuorisotyö, vammaisdiakonia jne. Varustamoita perustetaan 1. Itäkeskukseen Matteuksen kirkkoon, 2. Malmille Pekanraitin seurakuntataloon, 3. Hermannin diakoniataloon. Tulevaisuudessa lisätään mahdollisuuksien mukaan esim. Alppilan Kirkko, Mikael Agricolan kirkko tai Seurakuntien talo.

Varustamoista on tehty selvitystyö, joka käy ilmi liitteestä.

Diakonian kärkihankkeen loppuraportissa (2018) todetaan, että:

Muutoksen pohjalla on tarve tehdä diakoniatyötä toisin ja yhteisöllisemmin. Kun yhteisessä työskentelyssä koottiin muutostoiveita ja mietittiin, miten diakoniaa voisi rakentaa toisin, syntyi ajatus Varustamoista. Varustamon, diakoniatalon, ajatus on toimia diakonisen toiminnan keskuksena, jossa on matala kynnys, ihminen tavattavissa sekä mahdollisuus osallistua ja toimia. Varustamot voivat olla myös lisäämässä näkyvyyttä ja toimia diakonian näyteikkunana.

Melkein kaikki diakonian kärkihankkeeseen sisältyvät ehdotukset voidaan siirtää tai toteuttaa Varustamoiden kautta.

Toimintayksikkö 2

Kehittämisyksikkö eli Tilannehuone = Pilottitoiminta, kehityksen kärki, suunnannäyttäjä ja strategian kehittäjä. Toiminta-ajatus: ilmiöiden käsittely ja hankkeiden tuottaminen palvelumuotoilun menetelmin. Luodaan yhteistyösopimuksia seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tähän liitetään myös seurakuntien diakoniapainotteiset hankkeet ja  muut kehittämisprojektit sekä tapahtumakoordinointi.

Tilannehuone linkittyy keskeisesti Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden johtamiseen sekä uudenlaisiin työnteon tapoihin. Tilannehuone tulee olemaan fyysinen, virtuaalinen, mentaalinen ja sosiaalinen toimintatila ja -malli. Nyt haetaan yhteistyökumppania fyysisen tilanne-huoneen toteutukseen.

Tilannehuone on myös viestinnällinen. Se:

- Luo kuvaa Helsingin seurakunnista kiinnostavana ja merkityksellisenä yhteisönä

- Innostaa ihmisiä osallistumaan seurakunnan elämään, kehittämään kirkon toimintoja yhdessä sekä käyttämään kirkon palveluita

Tilannehuone on osana jatkuvasti kehittyvää Helsingin seurakuntien toimintaa. Sen käyttöönotto liittyy käyttöönotettavaan jatkuvaan strategiaprosessiin, toimintakulttuurin muutokseen, Rohkeasti yhdessä -prosessiin, jossa seurakunnat hakevat yhteisen toiminnan tapoja, ja parhaillaan käynnissä olevaan tiedolla johtamisen hankkeeseen. Tilannehuoneen käyttöönoton ymmärretään olevan osa muutosprosessia, joka vaatii muutosjohtamista ja henkilöstön mukaanottoa uudenlaisiin toimintamalleihin ja työnteon tapoihin.

Toimintayksikkö 3

Palvelutiimit, joihin kuuluu:

Sairaalasielunhoito (3-4 tiimiä), mukaan lukien seurakuntien kanssa toteutuva tuki vakavasti kotona hoidettaville sairaille (toiminta toteutetaan yhteistyössä varustamoiden kanssa).

Perheneuvonta, mukaan lukien seurakuntien kanssa toteutuva terapeuttinen perhetyö.

Oppilaitostyö

Kasvatus ja kulttuuri

 

Toimintayksikkö 4

Toimintakeskukset, joihin kuuluvat Kampin kappeli, Mustasaari, Lekholmen, (mahdollisesti muutkin leirikeskukset) Lehtisaaren nuorisokoti, Kansainvälinen ja vieraskielinen työ (mahdollisesti tiiviimmin liitettynä Mikael Agricolan kirkkoon.)

Kantavana ajatuksena on, että toimitaan tiimeissä. Tieto, taito ja kokemus tuodaan aina tiimin käyttöön. Siten taataan, että ammattitaito ei ole lomalla, vaikka joku työntekijäistä olisi poissa. Hiljainen tieto pyritään sanoittamaan. Tietoa, dataa, ilmiöitä ja osaamisen eri ulottuvuuksia käsitellään tiimeissä ja mielellään myös moniammatillisissa tiimeissä. Edistetään dialogista työskentelyä sekä dialogista johtamista.

Toiminta johdetaan ja organisoidaan siten, että yhteisen seurakuntatyön johtaja vastaa toiminnasta. Hänen kanssaan toimii kaksi päällikköä (aikaisemmin diakonian päällikkö ja kasvatuksen päällikkö). Johdossa sovitaan johtamisen työnjaosta. Jokaisessa toimintayksikössä on lähijohtajia ja johtavia viranhaltijoita.He kokoontuvat johtajan tai päälliköiden kanssa yhteisiin johtamispalavereihin, joissa myös esitellään asioita päätöksentekoa varten.

Johtajan esikuntaan kuuluvat päälliköiden lisäksi johtajan assistentti, controller, hankerahoitusasiantuntija, projektipäällikkö, viestinnän asiantuntijat sekä toimistohenkilökunta.

  

Liitteet

10

Varustamot – toteutussuunnitelma