Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 09.05.2019 Pykälä 157


32/2019

 

157 §

Vuosien 2020-2022 kehysbudjetin ja vuoden 2020 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)  määrittää seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärärahaksi 32,3 milj. euroa vuodelle 2020

2) varata talousarviokehykseen 675.000 euroa diakonisia hankkeita ja diakonialeirejä varten

3) hyväksyä seurakuntien seurakunnallisen toiminnan tilamäärärahat ja vuokrat

4) hyväksyä seurakuntien seurakunnalliseen toimintaan kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan 2 milj. euroa

5) hyväksyä lisämäärärahan 82.500 euroa vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi seuraavasti:

Matteus seurakunta 30.000 euroa englannin- ja venäjänkieliselle työlle

Roihuvuoren seurakunta 15.000 euroa englanninkieliselle työlle

   Herttoniemen seurakunta 15.000 euroa arabiankieliselle työlle

Kallion seurakunta 22.500 euroa kiinan- ja vironkieliselle työlle

6) hyväksyä yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin kehittämismäärärahan
   1 milj. euroa

7)  pyytää seurakuntaneuvostoilta suunnitelman vuosille 2020-2022 säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä

8)  antaa seurakunnille ja yhteisille yksiköille liitteenä olevan talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 laatimisohjeen

9)                     hyväksyä vuosien 2020–2022 kehysbudjetin ja

10) ilmoittaa seurakuntaneuvostoille määriteltyjen jakoperusteiden
   mukaan jaetut osuudet.

 

Käsittely

Pöydälle jaettiin täydennys päätösehdotuksen kohtaan 9) ja "Talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 valmisteluohje"-liitteeseen korjattu sivu 5.

Juha Tuohimäki selosti asiaa.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1)  määrittää seurakunnallisen toiminnan palkka- ja toimintamäärärahaksi 32,3 milj. euroa vuodelle 2020

2) varata talousarviokehykseen 675.000 euroa diakonisia hankkeita ja diakonialeirejä varten

3) hyväksyä seurakuntien seurakunnallisen toiminnan tilamäärärahat ja vuokrat

4) hyväksyä seurakuntien seurakunnalliseen toimintaan kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan 2 milj. euroa

5) hyväksyä lisämäärärahan 82.500 euroa vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi seuraavasti:

Matteus seurakunta 30.000 euroa englannin- ja venäjänkieliselle työlle

Roihuvuoren seurakunta 15.000 euroa englanninkieliselle työlle

    Herttoniemen seurakunta 15.000 euroa arabiankieliselle työlle

Kallion seurakunta 22.500 euroa kiinan- ja vironkieliselle työlle

6) hyväksyä yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin kehittämismäärärahan
   1 milj. euroa

7)  pyytää seurakuntaneuvostoilta suunnitelman vuosille 2020-2022 säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä

8)  antaa seurakunnille ja yhteisille yksiköille liitteenä olevan talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 laatimisohjeen

9) hyväksyä vuosien 2020-2022 kehysbudjetin seurakuntien osalta ja vuoden 2020 kehysbudjetin yhtymän yhteisten yksiköiden osalta

10) ilmoittaa seurakuntaneuvostoille määriteltyjen jakoperusteiden
mukaan jaetut osuudet.

 

Selostus

Vuosien 2020–2022 kehysbudjetin laadinnassa on otettu huomioon yleisen taloudellisen tilanteen kehitysarviot ja niiden vaikutus verotulojen kehitykseen kuluvana vuonna ja suunnittelukaudella. Seurakuntayhtymän tulevien vuosien talouden edellytyksiä arvioitaessa on jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys.

Käyttötalousosan kehys

Kokonaistavoite vuosikymmenen puolivälissä oli säästää 15,0 milj. euroa vuoteen 2018 mennessä niin, että seurakuntien osuus tästä on 6,5 milj. euroa. Yhtymän yksiköiden säästötavoite on 8,5 milj. euroa ja tämän lisäksi toimintakulttuurin muutoshankkeeseen varattava 1,5 milj. euroa, eli yhteensä 10,0 milj. euroa ulkoisista kuluista. 

Seurakunnille on hyvien tilinpäätösten myötä kuitenkin osoitettu lisämäärärahoja 3,0 milj. euroa vuonna 2018 ja 4,9 milj. euroa vuonna 2019. Nämä lisämäärärahat on tarkoitettu kertaluontoisiksi ja niillä on ollut tarkoitus tasoittaa isojen säästöjen vaikutusta seurakuntien toimintaan. Vuodelle 2020 tällaista aleneviin talousarviokehyksiin kohdennettua toiminnan kehittämis- ja sopeuttamismäärärahaa esitetään 2,0 milj. euroa. Myös yhteisissä yksiköissä on kehysmäärärahaa tarkistettu ylöspäin. Henkilöstön osalta tulee suunnitelmia tehtäessä käydä painopistekeskustelu rakenteesta ja osaamisen painotuksista.  

Johtoryhmä on linjannut, että sisäisiä vuokria korotetaan vuodelle 2020 2,1 %.

Seurakuntien määrärahat (peruskehys) vuosille 2021 ja 2022 ovat lähes saman suuruiset kuin vuonna 2020. Vuosien 2021-2022 osalta määrärahojen taso on suuntaa antava ja tasoa ennakoidaan uudelleen talousarvion valmistelun yhteydessä syksyllä 2019 ja ne määritellään lopullisesti kunkin vuoden talousarviokehyksen antamisen yhteydessä.

Laskelmiin sisältyy epävarmuustekijöitä. Kehyslaskelmassa oleva vuosikatteen kertymä edellyttää, että verotulot ja sijoitustoiminnan tuotot kehittyvät arvioidulla tavalla. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa olennaisesti ansioverotulojen kehitykseen. Veropohjaan vaikuttavat myös mahdollinen verotuksen keventäminen sekä työikäisen väestön väheneminen ja työttömyys. Sijoitustoiminnan tuottoihin tuo epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy epävarmuus realisoitavien kiinteistöjen kysynnästä, hintatasosta, rakennuskustannusten kehityksestä. Investointien taso tulee mitoittaa siten, että ne voidaan rahoittaa vuosikatteella. 

Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön käytössä on kehysmäärärahan lisäksi toiminnasta aikaisemmin säästyneet määrärahat.

Kirkollisverotuloarvioissa on arvioitu jäsenmäärän kehitykseksi -1,6 %.

 

Kehysbudjettiin sisältyvät seuraavat verotuloarviot, joissa määrät ovat miljoonina euroina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen vuodelle 2020

Seurakunnallisen toiminnan vuoden 2020 määrärahaksi esitetään yhteensä 47,4 milj. euroa (2019 49,8 milj. euroa). Tämä sisältää:

- varsinaisen palkka- ja toimintamäärärahan 31,7 milj. euroa

-    alenevan talousarviokehyksen aiheuttamiin toiminnan kehittämis- ja
sopeuttamistoimenpiteisiin 2,0 milj. euroa jaettuna palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa

-    lisämäärärahan 82.500 euroa vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi

- Tuomiokirkkoseurakunnalle yhteisten tehtävien hoitamiseen 608.000
   euroa

- tilamäärärahan 12,3 milj. euroa (vuonna 2019 12 milj. euroa)

-    Seurakuntien tilamääräraha on tiloista perittävän sisäisen vuokran suuruinen.

Seurakuntien toiminnan diakoniset haasteet otetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahojen jakoperusteen mukaan huomioon myöntämällä erillismäärärahoja seurakuntien diakonista toimintaa varten. Talousarviokehykseen on otettu 645.000 euroa tätä tarkoitusta varten. Seurakunta voi myös hakea tukea diakonialeiritoimintaan. Leirien määrärahavaraus on vuodelle 2020 30.000 euroa.

Seurakunnallisen toiminnan määrärahan jakoperusteet noudattavat vuoden 2011 voimaan astuneita laskentaperusteita. Laskenta-perusteet ovat seuraavat:

1) ruotsinkielisten seurakuntien osuus on niiden väkilukusuhde siten laskettuna, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %.

2) ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä

3) suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että 0–18 -vuotiaitten seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla (perustana tilanne 31.12.2018)

4) kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa.

Liitteenä on talousarvion valmisteluohje, jossa on em. jakoperiaatteiden mukaisesti laskettuna vuoden 2020 palkka- ja toimintamääräraha seurakunnittain.

Liitteet

8

Talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 valmisteluohje

9

Suunnitelma vuosille 2020-2022 säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

10

Kiinteistötoimen kehyshahmotelma 2020 2022