Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.03.2019 Pykälä 110


501/2019

 

110 §

Yhtymän johtajan tavoitekeskustelu kaudella 2019/ lähetekeskustelu

 

Päätösehdotus

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen

Yhteinen kirkkoneuvosto

1)                     käy lähetekeskustelun yhtymän johtajan tavoitteista kaudelle 2019

2) valtuuttaa yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajiston jatkamaan tavoitteiston asetantaa yhtymän johtajan erityisiksi tehtäviksi kaudelle 2019

Käsittely

Merkittiin, että virkamiehet poistuvat ja luottamushenkilöt kävivät lähetekeskustelun yhtymän johtajan tavoitteista.

Merkittiin, että selostukseen päivitettiin voimassaolevan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön kohta: Seurakuntayhtymän johtajalle, osastonjohtajalle ja sisäisen tarkastuksen päällikölle siirretty päätösvalta (4 luku 11§).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhtymän johtajan tehtävistä ohjesäännössä ja johtosäännössä

Helsingin seurakuntayhtymän johtajan tehtävät on määritelty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä seurakuntayhtymän hallinnon johtosäännössä.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö

4 luvun 11 §

Seurakuntayhtymän johtajalle, osastonjohtajalle ja sisäisen tarkastuksen päällikölle siirretty päätösvalta

 

Seurakuntayhtymän johtaja ja osastonjohtaja

1) päättää vastuualueeseensa kuuluvasta hankinnasta, palvelun ostosta ja irtaimen omaisuuden luovuttamisesta sekä niitä koskevasta sopimuksesta yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa ja yhteisen kirkkoneuvoston määrittelemien hankintoja koskevien periaatteiden mukaisesti;

2) allekirjoittaa tai valtuuttaa alaisensa allekirjoittamaan vastuualueensa sopimus-, lupa-, hakemus-, suostumus-, tarjous- ja muun asiakirjan;

3) päättää, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty, alaisuudessaan toimivan henkilöstön osalta seuraavat asiat:

a. ottaa johtoryhmän päätöksen jälkeen palvelussuhteeseen viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän päällikkötason henkilöstöä lukuun ottamatta; mikäli kyseessä on papin tai lehtorin virka, pyytää tuomiokapitulia antamaan valitulle viranhoitomääräyksen;

b. päättää edellisessä kohdassa mainitun palvelussuhteen; mikäli kyseessä on papin tai lehtorin virka, pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tuomiokapitulille palvelussuhteen päättämistä;

c. vahvistaa henkilöstön valintapäätöksen, milloin päätös on ollut lääkärintodistuksen tai rikosrekisteriotteen puuttumisen vuoksi ehdollinen, jos lääkärintodistus tai rikosrekisteriote on varaukseton;

d. määrää sijaisen;

e. myöntää vuosiloman;

f. myöntää lakiin tai sopimuksiin perustuvan virka- tai työvapaan;

g. myöntää palkattoman virka- tai työvapaan enintään kahden vuoden ajaksi, mikäli siitä ei aiheudu seurakuntayhtymälle lisäkustannuksia; jos kyseessä on seurakuntayhtymän johtajan osastonjohtajalle myöntämä virkavapaa, se voi kuitenkin olla enintään kuuden kuukauden mittainen;

h. hyväksyy koulutussuunnitelman;

i. antaa tarvittaessa määräyksen kotimaahan suuntautuvasta virkamatkasta;

j. tekee Helsingin seurakuntayhtymän matkustussäännössä määrätyt ratkaisut.

– – –

Kukin johtava viranhaltija tekee alaisenaan toimivan henkilökunnan osalta seuraavat ratkaisut:

1) päättää oikeudesta käyttää omaa autoa tai julkisen liikennevälineen lippua päivittäisiin virkatehtäviin sekä antaa määräyksen kotimaahan suuntautuvista virkamatkoista,

2) päättää virkapaikasta,

3) päättää sijaisen ottamisesta enintään vuoden ajaksi,

4) päättää tilapäisen viranhaltijan ottamisesta enintään vuoden ajaksi,

5) päättää harjoittelijan ottamisesta sekä palkkion maksamisesta harjoittelijan ohjaajalle työssä oppimisen ohjauksesta tai harjoittelun ohjauksesta yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamien periaatteiden mukaisesti, (kvsto 14.10.2010/tk 15.12.2010)

6) antaa tarpeelliset ohjeet työpäivän alkamisesta ja päättymisestä sekä vapaa-aikojen ja mahdollisten vastaanottoaikojen sijoittelusta virka- ja työehtosopimusten määräysten puitteissa,

7) myöntää vuosilomat,

8) hyväksyy koulutussuunnitelman,

9) myöntää palkattoman virkavapauden tai työloman, mikäli siitä ei aiheudu lisäkustannuksia seurakuntayhtymälle,

10) myöntää lakiin tai sopimukseen perustuvan virkavapauden tai työloman, (kvsto 14.10.2010/tk 15.12.2010)

11) ottaa ja irtisanoo työsuhteiset työntekijät, joiden vaativuusryhmä on enintään 502, (kvsto 14.10.2010/tk 15.12.2010)

12) vahvistaa viranhaltijan valintapäätöksen, milloin päätös on ollut lääkärintodistuksen tai rikosrekisteriotteen puuttumisen vuoksi ehdollinen, jos lääkärintodistus tai rikosrekisteriote on varaukseton sekä

13) määrää viranhaltijan käymään osoittamansa lääkärin luona tai sairaalassa viranhaltijan terveyden tutkimista varten, jos se on tarpeen viran hoitamisen edellytysten selvittämiseksi.

 

Seurakuntayhtymän hallinnon johtosääntö

2§ Hallintorakenne

Seurakuntayhtymän hallintoa johtavat yhtymän johtaja, johtoryhmä, johtajisto sekä kolmen osaston (hallinto-osasto, kiinteistöosasto, yhteinen seurakuntatyö) johtajat. Helsingin seurakuntayhtymän sisäinen tarkastus toimii yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa raportoiden sille. Sisäisen tarkastuksen johtosäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Hallintorakenne on kuvattu johtosäännön liitteessä nro 1.

4§ Seurakuntayhtymän johtaja

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymälle oman virkansa ohella tehtävää hoitavan yhtymän johtajan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Valinta tehdään yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden toisen ja neljännen vuoden syksyllä. Vaalikelpoisia seurakuntayhtymän johtajaksi ovat seurakuntayhtymän osastojen johtajat ja Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherrat. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra ei kuitenkaan voi toimia seurakuntayhtymän johtajana. Mikäli yhtymän johtajaksi valitaan kirkkoherra, valinta on ehdollinen, kunnes valittu on saanut tuomiokapitulilta kyseistä tehtävää koskevan sivutoimiluvan. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee yhteiselle kirkkovaltuustolle perustellun esityksen yhtymän johtajasta. Esityksen valmistelee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan johtama luottamushenkilöistä koostuva valintatyöryhmä, jonka yhteinen kirkkoneuvosto asettaa. Yhteinen kirkkoneuvosto määrää asian esittelijän.

Seurakuntayhtymän johtajan tehtävänä on

• tehdä päätökset hänelle yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyissä asioissa;

• johtaa yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelua ja esittelyä;

• esitellä asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle tai määrätä esittelijäksi muu seurakuntayhtymän viranhaltija;

• edistää Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä;

• johtaa ja edistää seurakuntayhtymän strategista suunnittelua;

• koordinoida seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaa ja edistää niiden yhteistoimintaa;

• huolehtia seurakuntayhtymän edunvalvonnasta ja ulkoisista suhteista;

• johtaa seurakuntayhtymän omasta yhteisestä viestinnästä vastaavaa viestintäyksikköä;

• johtaa seurakuntayhtymän henkilöstöä ja toimia osastonjohtajien esimiehenä.

5§ Johtoryhmä

Seurakuntayhtymän johtoryhmän jäseniä ovat seurakuntayhtymän johtaja, osastojen johtajat, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja ja kirkkoherrainkokouksen valmisteluvaliokunnan puheenjohtaja sekä ruotsinkielisen rovastikunnan lääninrovasti.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii seurakuntayhtymän johtaja – –

Johtoryhmän tehtävänä on käydä strategista keskustelua ja käsitellä yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi meneviä periaatteellisia ja laajoja asioita.

6§ Johtajisto

Seurakuntayhtymän johtajiston jäseniä ovat seurakuntayhtymän johtaja ja osastojen johtajat. Johtajiston puheenjohtajana toimii yhtymän johtaja ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja. – –

Johtajisto käsittelee seurakuntayhtymän käytännön toimintaan liittyviä asioita. Johtajiston päätökset kirjataan ja annetaan tiedoksi johtoryhmälle.


Yhtymän johtajan tehtävät kaudella 2019

Yhtymän johtajan tehtäväluettelo on laaja ja mahdollistaa näin luottamusjohdon määrittämien tavoitteiden toteuttamisen. Yhtymän johtajan edellytetään hoitavan näissä määritellyt tehtävät. Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätösten edistäminen on keskeinen yhtymän johtajan tehtävä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Saadakseen itselleen näiden lisäksi Yhteisen kirkkoneuvoston haluamat konkreettiset ja riittävästi rajatut tavoitteet on yhtymän johtaja pyytänyt, että yhteinen kirkkoneuvosto kävisi asiasta lähetekeskustelun ja sen pohjalta voitaisiin yhdessä määritellä yhtymän johtajalle tavoitteet. Kehityskeskustelujen käyminen ja tavoitteiden asettaminen on Helsingin seurakuntayhtymässä jo pitkään käytössä ollut johtamisen väline. Parhaillaan käydään esimiesten toimesta tavoitekeskusteluja Helsingin seurakuntayhtymässä. Yhtymän johtajan kanssa aloitettiin viime vuonna vastaavien keskustelujen käyminen.

 

Liitteet

28

Helsingin seurakuntayhtymän yhtymänjohtajan tehtävän erityiset tarpeet kaudella 2019-20