Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 14.03.2019 Pykälä 83


495/2019

 

83 §

Pääkaupunkiseudun arabian- ja kiinankielisen seurakuntatyön yhteistyösopimusten hyväksyminen 2019

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä sopimukset pääkaupunkiseudun arabian- ja kiinankielisestä seurakuntatyöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiivistelmä

• Vuodesta 2014 lähtien Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät ovat järjestäneet ja rahoittaneet arabian-, englannin- ja kiinankielistä seurakuntatyötä yhteistyösopimuksen mukaisesti siten, että Helsinki ja Vantaa ovat sopijaosapuolia arabiankielisessä työssä, kaikki ovat sopijaosapuolia englanninkielisessä työssä ja Espoo ja Helsinki ovat sopijaosapuolia kiinankielisessä.

• Etenkin arabiankielisen seurakuntatyön tarpeet ja toiminnan painopisteet ovat merkittävästi kasvaneet ja muuttuneet varsinkin syksyn 2015 jälkeen, jolloin Suomeen tuli huomattava määrä arabiankielisiä turvapaikanhakijoita Irakista.

• Tällä hetkellä sekä arabian- että kiinankielistä seurakuntatyötä tehdään kaikkien kolmen seurakuntayhtymän alueella, mikä puoltaa sitä, että kaikki kolme sopijaosapuolta järjestävät ja rahoittavat arabian- ja kiinankielistä seurakuntatyötä englanninkielisen työn tavoin yhteisesti.

• Arabian-, englannin- ja kiinankielisen seurakuntatyön tueksi aiotaan perustaa koordinaatio-ryhmät, joissa ovat mukana vieraskielisen työn työntekijät, heidän esimiehensä ja työssä mu-kana olevien seurakuntien edustajat.

• Arabian-, englannin- ja kiinankielisen työn kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on 70 000 euroa kieliryhmää kohden. Osuudet ovat Helsinki 60 %, Espoo 22 % ja Vantaa 18 %. Helsingin osalta kokonaiskustannukset olisivat 147 000 €.

Selostus

Tausta

Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ovat tehneet yhteistyötä arabian- ja kiinankielisen työn järjestämiseksi pääkaupunkiseudulla jo 1990-luvulta alkaen. Sopimuspohjaisen yhteistyön muodot ja osapuolet ovat jonkin verran vaihdelleet. Vuodesta 2012 lähtien pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunta (Viksu) on linjannut, koordinoinut ja arvioinut yhteisesti tehtyä vieraskielistä seurakuntatyötä.

Tämänhetkinen järjestely perustuu arabian- ja kiinankielisen seurakuntatyön osalta yhteistyösopimukseen, josta päättivät Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteiset kirkkoneuvostot ja joka astui voimaan 1.1.2014. Tässä vaiheessa kirkkohallitus irtautui yhteistyösopimuksesta, koska se ei enää rahoittanut pääkaupunkiseudulla suurien seurakuntayhtymien järjestämää vieraskielisestä seurakuntatoimintaa. Espoo, Helsinki ja Vantaa päättivät, että ne rahoittavat kolmistaan englanninkielisen seurakuntatyötä. Arabiankielisen seurakuntatyön rahoittajiksi sitoutuivat Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät. Kiinankielisen seurakuntatyön rahoittajaksi puolestaan sitoutuivat Espoon ja Helsingin seurakuntayhtymät.

Tällaista työnjakoa Espoon ja Vantaan osalta arabian- ja kiinankielisen työn rahoittamisessa perusteltiin muun muassa arabian- ja kiinankielisten kuntalaisten määrillä ja seurakuntayhtymien taloudellisilla tilanteilla. Samalla kuitenkin sovittiin, että arabian- ja kiinankielistä seurakuntatyötä koordinoidaan englanninkielisen työn tavoin yhteisesti, vaikka työn rahoittaminen toteutuu vain kahden sopijaosapuolen välillä.

Näillä kolmella kieliryhmällä ovat olleet ”kotipesät”. Koska pääkaupunkiseudun englanninkielinen työ on sijoitettu Espoon seurakuntayhtymän yhteiseen seurakuntatyöhön, sen kotipesä on varsinaisesti ollut seurakuntayhtymän monikulttuurisuustyö. Englanninkielisen seurakuntatyön pastorin lähiesimiehenä on toiminut Espoon seurakuntayhtymän monikulttuurisuustyön sihteeri, sittemmin monikulttuurisuustyön asiantuntija. Arabiankielisen työn kotipesä on sijainnut Herttoniemen seurakunnassa ja kiinankielisen työn Kallion seurakunnassa Helsingissä. Näiden seurakuntien kirkkoherrat ovat toimineet arabiankielisen työn pastorin ja kiinankielisen työn pastorin esimiehinä.

 

Nykytilanne

Vuonna 2018 pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön sopijaosapuolet arvioivat tilannetta uudelleen. Tilanteen uudelleen arviointi ajankohtaistui, sillä sekä arabian- että kiinankielisen seurakuntatyön määrä on kasvanut pääkaupunkiseudulla siten, että kaikki sopijaosapuolet ovat mukana työn toteutuksessa. Arabiankielisessä työssä muutoksen aiheutti syksyn 2015 arabiankielisten turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja heidän kiinnostuksensa kristinuskoa kohtaan. Espoossa Perkkaan kappelista muodostui arabiankielisen toiminnan merkittävä keskus pääkaupunkiseudulla, vaikka Espoon seurakuntayhtymä ei ollut työssä sopijaosapuolena. Vantaalla puolestaan lisääntyi kiinankielinen toiminta esimerkiksi Vantaankosken seurakunnassa, vaikka Vantaan seurakuntayhtymä ei ollut työssä varsinaisena sopijaosapuolena. Vieraskielisen seurakuntatyön tilanteissa tapahtuneet muutokset vaikuttivat puolestaan siihen, että työn rahoittamisen ja työn johtamisen tilannetta tuli arvioida uudelleen.

Viksun linjaukset arabian- ja kiinankielisen työn johtamisjärjestelyistä

Viksu on käsitellyt arabian- ja kiinankielisen työn tilannetta kokouksissaan vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Kokouksessaan 10.12.2018 Viksu hyväksyi uuden johtamismallin pääkaupunkiseudun vieraskieliselle seurakuntatyölle. Sen mukaan arabian- ja kiinankielinen seurakuntatyö siirtyy Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen seurakuntatyön alaisuuteen. Koti-pesien kirkkoherrat toimivat esimiehinä, mutta raportoivat yhteiselle kirkkoneuvostolle. Viran-haltijapäätökset menevät yhteisen kirkkoneuvoston kautta.

 Viksu päätti kokouksessaan 11.2.2019, että arabian-, kiinan- ja englanninkieliseen työhön perustetaan Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteiset kieliryhmäkohtaiset toiminnan koordinaatioryhmät. Ryhmien toimintaperiaatteet ovat

• tukea seurakuntayhtymien strategisten linjausten toteutumista

• tukea kieliryhmän toimintaa ja toimijoiden työssä jaksamista

• tukea ja vahvistaa paikallisseurakunnan kanssa tapahtuvaa yhteistoimintaa.

Koordinaatioryhmiä ollaan parhaillaan järjestämässä.

Johtamisjärjestelyjen muutokset puoltavat rahoitusmallin muutosta.

Johtamisjärjestelyjen muutoksesta seurasi, että sopijaosapuolet halusivat tarkastella uudelleen myös arabian- ja kiinankielisen työn rahoitusmallia. Koska nykyinen rahoitusmallilla on vaikutuksia työn johtamiseen, työ painopisteiden määrittelyyn ja työn alueelliseen kehittämiseen, Viksun esittää, että myös näiden kahden kieliryhmän osalta siirrytään ’kaikki mukaan kaikkeen’ -malliin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat sopijaosapuolia arabian-, englannin- ja kiinankielisessä seurakuntatyössä ja että vuodesta 2019 lähtien Espoo, Helsinki ja Vantaa rahoittavat näiden kolmen kieliryhmän työn yhdessä.

Sekä johtamisjärjestelyissä että sopijaosapuolten kokoonpanossa tehdyt muutokset edellyttävät arabian- ja kiinankielisen työn sopimusten päivittämistä.

 

Kustannusten jakautuminen

Vuoden 2019 osuudet ovat:

Arabiankielinen työn kokonaisbudjetti on 70 000€. Jako: Helsinki (60 % osuus), Espoo (22 % osuus), Vantaa (18 % osuus).

Englanninkielisen työn kokonaisbudjetti on 70 000 €. Jako: Helsinki (60 % osuus), Es-poo (22 % osuus), Vantaa (18 % osuus).                

Kiinankielinen työn kokonaisbudjetti on 70 000 €. Jako: Jako: Helsinki (60 % osuus), Espoo (22 % osuus), Vantaa (18 % osuus).

Englanninkielisen työn osalta jako on arabian- ja kiinankielisen työn kaltainen.                

Arabian-, englannin- ja kiinankielisen työn yhteenlasketut kustannukset ovat seuraavat:

Espoo: 46 200 €

Helsinki: 126 000 €

Vantaa: 37 800 €

Liitteet

10

Pk-seutu,_vieraskielinen_seurakuntatyö,_yhteistyösopimus,_ar

11

Pk-seutu,_vieraskielinen_seurakuntatyö,_yhteistyösopimus,_ki