Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 06.02.2019 Pykälä 13


439/2019

 

13 §

Vartiokylän seurakunnan tilastot ja toimintakertomus vuodelta 2018

 

Päätösehdotus

 

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2018 tilastot ja toimintakertomuksen.

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

Selostus

Vuoden 2018 tilastoja ja toimintakertomusta on käsitelty Vartiokylän seurakunnan johtotiimissä ja työntekijäkokouksessa.

Toimintakertomus malli on Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen malli. Seurakuntien toimintakertomuksista toimitetaan yksi yhteinen seurakuntien toimintakertomus seurakuntayhtymän tilinpäätöskirjaan.

Vuonna 2018 Puotilan kappeli oli Helsingin suosituin toimituskirkko. Vartiokylän seurakunnan järjestämissä kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa kävi lähes 15.000 ihmistä. Erilaisiin tapahtumiin osallistui myös noin 15.000 ihmistä. Leireille ja retkille osallistui noin 1100 ihmistä. Ryhmätoimintaan osallistui noin 16.000 ihmistä ja henkilökohtaisia kohtaamisia oli lähes 2000 ihmisen kanssa. Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset kohtasivat vuoden mittaan lähes 50.000 ihmistä eli teoreettisesti jokaisen seurakuntalaisen noin 8 kertaa vuodessa.

Toimintasuunnitelmassa olimme asettaneet vuodelle 2018 seuraavat tavoitteet:

·          Toiminnan sopeuttaminen kahteen kirkkoon

·         Toiminnan kehittäminen kahdessa toimipisteessä

·         toimitilojen muokkaaminen Vartiokylän kirkolla ja Puotilan kappelissa vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita.

·         Dösä-projekti yhdessä Kannelmäen seurakunnan kanssa

 

·         Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikilla työaloilla

·         Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus tuoda omat taitonsa ja tietonsa seurakunnan toiminnan tukemiseksi

·         vapaaehtoisten järjestämät ruokailut

·         kotimaanapu

·         Perhetyön kehittäminen

·         Lapsi-arkki toiminnan kehittäminen yhdessä kirkkohallituksen kanssa

·         perheiden tukeminen erilaisilla info- ja koulutustilaisuuksilla

·         Rippikoulutyö

·         Uuden teknologian käyttö rippikouluissa

·         Rippikouluja suunnitellaan ja toteutetaan rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan

·         Konfirmaatioiden kehittäminen

 

Tavoitteissa onnistuimme melko hyvin, tavoitteet eivät olleet kovin helposti mitattavia ja arvioitavia. Lapsi-arkki toiminnan kehittäminen ei onnistunut, tapahtumia ja toimintaa yritimme järjestää, mutta osallistujia tapahtumiin ei tullut.

 

Toimintakertomus vuodelta 2018 ja tilastot vuodelta 2018 liitteenä. Toimintakertomusmalli on myös liitteenä.

Liitteet

2

Toimintakertomus 2018 Vartiokylä

3

Tilastot 2018

4

Toimintakertomus pohjamalli 2018

 

 

 

452/2019

 

14 §

Lausunto tilankäytöstä

 

Päätösehdotus

 

Vartiokylän seurakuntaneuvosto päättää, että nykyiset tilat ovat riittävät ja seurakunnalla ei ole tarvetta lisätiloihin eikä tiloista luopumisiin.

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö-osasto on pyytänyt seurakunnilta 21.12.2018 sähköpostilla lausuntoa seurakunnan tilantarpeista vuosina 2020-2021. Tämän lisäksi pyydetään pitempiaikaista suunnitelmaa tulevaisuuden tilatarpeesta 5-10 vuoden aikavälillä.

Vartiokylän seurakunta on luopunut Matteuksen kirkosta ja keskittänyt toimintansa Vartiokylän kirkolle ja Puotilan kappeliin. Nämä kaksi tilaa ovat riittävät Vartiokylän seurakunnan toiminnalle.

Vartiokylän seurakunnalla on Vartiokylän kirkon ja Puotilan kappelin tilojen lisäksi kerhotila Kastelholmantiellä, siellä kokoontuu useita AA-kerhoja.

Vartiokylän seurakunnalla on yhteensä käytettävissä 1618 neliötä. Näistä tiloista maksetaan vuokraa 223.369 euroa vuodessa. Tilaraha näistä tiloista on 118.672 euroa. Tilaraha koostuu kirkkotiloista. Tilarahan lisäksi tulee erillinen määräraha tiloihin, jonka laskentaperusteena on jäsenmäärä ja alueella asuvat sekä alle 18-vuotiaat. Vuonna 2019 tilaraha ja tämä erillinen tilamääräraha ovat n. 273.000. Liitteenä vuoden 2019 tilat ja niiden vuokrat ja tilamääräraha.

Nykyiset tilat ovat riittävät ja tulevaisuudessakaan Vartiokylän seurakunnalla ei ole tarvetta lisätiloihin eikä tiloista luopumisiin. Rovastikunnallisesti voidaan harkita yhteisiä tiloja Itiksen kauppakeskuksesta.

 

Liitteet

5

Vartiokylän srk tilat ja vuokrat

6

Lausuntopyyntö tilankäytöstä 19.12.2018

7

Prosessiaikataulu 2019

 

 

 

 

 

442/2019

 

15 §

Ehdotus Suomen lähetysseuran hallituksen jäseniksi

 

Päätösehdotus

 

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää esittää
1) Piispa Teemu Laajasaloa Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.

2) Lea Purhosta Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tytti Matsinen jääväsi itsensä.

 

Selostus

Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimitetaan 18.5.2019 Jyväskylässä pidettävässä vuosikokouksessa. Lähetysseuran jäsenillä on mahdollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita.

Vaalitoimikunta on pyytänyt Suomen Lähetysseuran jäseniä asettamaan ehdokkaita erovuoroisten hallituksen jäsenten valintaa varten.

Piispa Teemu Laajasalo ja Lea Purhonen ovat antaneet suostumuksensa esitykseen.

 

Liitteet

8

hallituksen jäsenet SLS

9

Suomen Lähetysseura ehdokasasettelu

10

SLS hallituksen jäsen Teemu Laajasalo

11

Ehdotus hallituksen jäseneksi 2019 Purhonen

12

CV Purhonen

 

 

 

445/2019

 

16 §

Diakonin palkkaaminen Vartiokylän seurakuntaan

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää, että
1) Vartiokylän seurakuntaan palkataan määräaikainen diakoni vuoden 2020 loppuun asti.
2) Henkilöstötyöryhmä suorittaa haastattelut ja esitys määräaikaisesta diakonista on joko helmikuun tai maaliskuun seurakuntaneuvoston kokouksessa.

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

Selostus

Vartiokylän seurakunnan diakonissan siirtyessä toisiin tehtäviin on seurakuntaneuvoston harkittava diakoniatyön järjestelyä Vartiokylän seurakunnassa. Pois siirtyvä diakonissa oli määräaikaisessa virassa ja edellisen seurakuntaneuvoston päätöksellä.

Seurakunnat ovat mitoittaneet toimintaansa uusiin kehysmäärärahoihin viimeisen kolmen vuoden aikana. Kehystä on leikattu 3,5 ja 7 prosenttia. Vuonna 2018 ja 2019 seurakunnat ovat saaneet lisämäärärahan joka on tuonut helpotusta säästöihin. Kun lisämäärärahat loppuvat joko vuonna 2020 tai 2021 on toiminta nykyisellä kulurakenteella vaikeaa.

Kirkkoherra on keskustellut tiimin esimiehen ja diakonijohtajan kanssa diakoniatyön tulevaisuudesta ja resursseista. Näiden keskustelujen pohjalta seurakuntaneuvostolle ehdotetaan, että Vartiokylän seurakuntaan palkataan määräaikainen diakoni vuoden 2020 loppuun asti.

Tämän kahden vuoden aikana seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus hahmottaa tuleva taloudellinen tila ja diakoniatyön tarpeet Vartiokylän seurakunnan alueella.

Seurakuntaneuvoston henkilöstöryhmä yhdessä kirkkoherran, tiimin esimiehen ja diakoniajohtajan kanssa suorittaa hakijoiden haastattelun ja arvioinnin. Esitys määräaikaisen diakonin palkkaamisesta tuodaan joko helmikuun lopun tai maaliskuun seurakuntaneuvoston kokoukseen.

 

 

 

 

17 §

Muut mahdolliset asiat

 

 

 

18 §

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.06.

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat asia

Pöytäkirjan pykälät:

Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kirkkolain 24 luvun 5 §:n, eikä hallintolainkäyttölain 5.1 §:n mukaan hakea muutosta. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa hankintalain 146.2 §:n mukaan valittaa, jos päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

 

Alistusasia

Pöytäkirjan pykälät:

Kirkkolain 24 luvun 3.2 §:n mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n mukainen asia

Pöytäkirjan pykälät:

Kirkkolain 24:14.1,9: Muutosta ei saa hakea työnantajan viranhaltijalle antamaan varoitukseen.

Kirkkolain 24:14.1,10: Muutosta ei saa hakea työnantajan esittämään pyyntöön tiedoista työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi tai määräykseen osallistua terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi

Kirkkolain 24:14.2 §: Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä tai väliaikaista pappisviran toimituksesta pidättämistä.

Kirkkolain 24:14.3 §: Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

 

Sisäinen määräys

Pöytäkirjan pykälät:

Hallintolainkäyttölain 5.2 §:n mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

 

Kirkkolain 6 luvun 72.3 §:ään perustuva valituskielto ja palvelussuhteen ehtoja koskeva valituskielto

Pöytäkirjan pykälät:

Kirkkolain 6 luvun 72.3 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta virkaehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen ehtoja koskeviin päätöksiin (palkkaus, vuosiloma, matkakorvaukset, työaika, henkilöstökoulutus) taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Muutoksenhakukielto ei koske virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevaa viranhaltijaa.

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n mukaan työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee työntekijöiden työehtosopimuksia koskevat riita-asiat. Saman lain 12 §:n mukaan työtuomioistuimessa työehtosopimusta koskevissa asioissa kanteen vireille panee ja sitä ajaa työehtosopimukseen osallinen yhdistys.

 

Työsuhteeseen ottamista tai irtisanomista koskeva asia

Pöytäkirjan pykälät:

Työsuhteeseen valitsemista tai siitä irtisanomista koskevat päätökset ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia työsopimuslain soveltamiseen liittyviä päätöksiä. Niihin liittyvät riitaisuudet käsitellään oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 1 §:n mukaisesti siviilikanteina käräjäoikeudessa, eikä hallinto-oikeudellisessa lainkäyttömenettelyssä.

 

Hankinta-asia

Pöytäkirjan pykälät:

Päätökseen hankinta-asiassa ei saa hakea muutosta kirkkolain nojalla oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon, asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Soveltamisen kynnysarvot ovat (alv 0 %): 60 000 euroa tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut, 150 000 euroa rakennusurakat, 400 000 euroa sosiaali- ja terveyspalvelut (liitteen kohdat E 1-4), 300 000 muut erityiset palvelut (liitteen kohdat E 5-15), 500 000 euroa käyttöoikeussopimukset.

 

Muu peruste, mikä?

Pöytäkirjan pykälät:

 

 


 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 

Pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimuksen voi tehdä:

Edellä mainittuihin seurakuntaneuvoston päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus osoitetaan Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvostolle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava seurakuntaneuvostolle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti

allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen                           

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kirkkoherranvirastoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:         Kiviportintie 5, Helsinki
Postiosoite:            Kiviportintie 5, 00950 Helsinki
Sähköposti:            vartiokyla.srk@evl.fi

HANKINTAOIKAISUOHJE

Pöytäkirjan pykälät:

Hankintaoikaisuoikeus

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun.

Hankintaoikaisuaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomainen

Hankintaoikaisu osoitetaan hankintapäätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisu pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisun toimittaminen        

Hankintaoikaisu on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuajan päättymistä.

Postiin hankintaoikaisu on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kirkkoherranvirastoon oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun voi toimittaa virka-aikana ennen oikaisuajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:         Kiviportintie 5, Helsinki
Postiosoite:            Kiviportintie 5, 00950 Helsinki
Sähköposti:            vartiokyla.srk@evl.fi

 

 

VALITUSOSOITUS

 

Seuraaviin seurakuntaneuvoston päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Oikeus valituksen tekemiseen

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen. 

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitus seurakunnan tai seurakuntayhtymän alistettavasta päätöksestä voidaan perustaa myös siihen, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen.

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus. Alistusasioissa valitusviranomainen on tuomiokapituli tai kirkkohallitus.   

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus- tai valitusviranomaisen päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin:                                            029 564 2000

Fax:                                                   029 564 2079

Sähköposti:                                      helsinki.hao@oikeus.fi

Aukioloaika:         8.00-16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Alistusasioissa

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite:         Bulevardi 16 B, V kerros, Helsinki
Postiosoite:           Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Fax:                       (09) 2340 3050
Sähköposti:           helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite:         Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite:           PL 210, 00131 Helsinki
Fax:                       (09) 1802 350
Sähköposti:            kirkkohallitus@evl.fi

 

 

VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Pöytäkirjan pykälät:

Oikeus valituksen tekemiseen

Hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee. 

Valituksen markkinaoikeuteen voi tehdä vain hankinnoista, jotka ylittävät hankintalain 25 §:ssä määritellyn kansallisen kynnysarvon.

Valitusperusteet

Päätös on julkista hankintamenettelyä koskevien oikeusohjeiden vastainen.                                  

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen hankintalain 130 § 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, hankinnan jättämistä osiin jakamatta tai yksinomaan halvimman hinnan käyttämistä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite:          Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin:                                            029 564 3300

Fax:                                                   029 564 3314

Sähköposti:          markkinaoikeus@oikeus.fi

Aukioloaika:         8.00-16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.